is toegevoegd aan uw favorieten.

Experimenteele onderzoekingen naar aanleiding van de theorie van Van der Waals

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mij geheel bewust van, in welke uiterst ongunstige omstandigheden hij zich bevond en luie moeilijk deze metingen altijd zijn. Ik heb alleen willen aantoonen dat de algemeen gevolgde methode soms tot zeer belangrijke afwijkingen kan voeren, maar tevens en in hoofdzaak heb ik er op willen wijzen, dat onze kennis omtrent de zoo algemeen gebruikte gefractioneerde distillatie nog in zeer veel opzichten te wenschen overlaat.

ji 3. De methode van Carveth.

Een vernuftige methode om aan het bezwaar, in de vorige paragraaf besproken, te ontkomen, heeft Car\ b 1 ll') bedacht. Althans wanneer ik hem wel begrijp, daar hij dit nergens uitdrukkelijk zegt, gaat hij uit van den volgenden gedachtengang. (iesteld wij koken in een vat A (Fig. 21) zeker mengsel en vangen den gecondensccrden damp in B op, dan zal, zoodra B tot de opening C gevuld is, elke nieuw gecondenseerde hoeveelheid evenveel vloeistof weer in A doen terugkomen en daarbij zal de het eerst gecondenseerde vloeistof het eerst weer naar A vloeien. Nu is de eerst ontwijkende damp het rijkst aan de meest vluchtige stof, langzamerhand zal de vloeistof in A aan die stof armer worden en dus ook de damp die er uit opstijgt. Begint nu het distillaat bij C over te loopen dan stijgt het gehalte eerst weer en wel zoo lang tot de damp die uit A opstijgt dezelfde samenstelling heeft als de vloeistof die uit B weer bij vloeit, daarna treedt weer een kleine daling in, omdat de nu toestroomende hoeveelheden weer lager gehalte hebben, maar 11a eenigen tijd moet een stationaire

') 1. c. f

ü