is toegevoegd aan uw favorieten.

Experimenteele onderzoekingen naar aanleiding van de theorie van Van der Waals

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die zich bij het bepalen der dampsamenstelling voordoen, aldus ontgaat. Hartman bijv. had al de analysen die hem zooveel tijd en moeite kostten en die toch niet volkomen nauwkeurig waren, kunnen vermijden; een eenvoudige massabepaling had hem tot zijn doel kunnen brengen.

Het wil mij voorkomen, dat de geschetste methoden in t algemeen voldoende nauwkeurigheid zullen toelaten, maar het is thans niet het geschikte oogenblik. daarover uit te wijden, nu, zooals ik reeds zeide, het experimenteele onderzoek eigenlijk eerst is begonnen. Dat ik ondanks dit feit heb gemeend, mijn arbeid tot een voorloopig einde te mogen brengen en met de voltooing van dit proefschrift niet gewacht heb op de voleindiging van het begonnen onderzoek, heeft drieërlei oorzaak.

Vooreerst zal dat onderzoek, al is ook de geschetste methode eenvoudig genoeg, waarschijnlijk nog geruimen tijd eischen, want nauw verbonden met dit onderzoek zijn een aantal hoogst belangrijke vragen omtrent het gedrag van dampen in aanraking met wanden en het schijnt mij wenschelijk deze vragen in samenhang met de genoemde methode te behandelen.

Vervolgens is sedert den aanvang van dit proefschrift de reeds herhaaldelijk genoemde verhandeling van voN Zawidzki verschenen en daardoor verviel een van de redenen, waarom ik juist het onderzoek naar de dampsamenstelling dacht te beginnen. Ik had mij n.1. bij den aanvang van mijn werk mede ten doel iresteld de geldigheid van de bekende formule: I dp x3—xt p dx., ~~ x^l—x.,)

experimenteel te onderzoeken, en deze toetsing was