is toegevoegd aan je favorieten.

Photometrische waarnemingen van de verlichting bij fijnen arbeid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

genauere Pracisirung der für feinere Arbeit nöthigen Lichtmenge sowie die Prüfung eines Arbeitsplatzes auf die wirkliche Lichtmenge, die derselbe erhalt, von groszer Bedeutung". En verder: „Die Lichtstarke auf dem Arbeitsplatz ist das eigentlich wichtige für uns, und daher sollte vorzügswefse diese mit Hiilfe des Weber'schen Photometers bestimmt werden".

Dit laatste nu is geheel mijne bedoeling geweest, en in de inleiding heb ik er reeds op gewezen, dat ik er naar gestreefd heb, te onderzoeken, over hoeveel licht de werkman beschikt, die fijnen arbeid heeft te verrichten, en wel juist op de plaats, waar hij dat werk doet. Beter nog kan ik zeggen, hoeveel licht hij opzoekt. Ik heb dus zooveel als doenlijk was eetracht het witte karton, dat voor deze onder-

o

zoekingen bij den photometer van Weber behoort, te plaatsen juist op het terrein van den arbeid. Ik heb dus zooveel mogelijk de ware onveranderde omstandigheden getroffen. Het is duidelijk, dat een absoluut nauwkeurige meting van de lichtverhoudingen gedurende het werk uit den aard der zaak ondoenlijk is. Tijdens de waarneming immers moet de arbeid een oogenblik gestaakt worden. Waar dus handenarbeid wordt verricht, verlaten die handen het terrein van den arbeid; men zal dus aan de eene kant schaduwen, aan de andere kant reflexen missen, die wel degelijk een invloed moeten uitoefenen op de lichtverhoudingen over het arbeidsveld.