is toegevoegd aan uw favorieten.

Photometrische waarnemingen van de verlichting bij fijnen arbeid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zeggen is gasgloeilicht geschikter dan Argand-licht, maar 't beste vindt ze electrisch licht, vooral, omdat daarbij de onderscheiding der kleuren de minste moeite veroorzaakt.

Over de tafel is een zeer licht gekleurd kleed uitgespreid, wat van beslist voordeel is voor het werk.

Door de bereidwilligheid van Mej. A. was ik tevens in de gelegenheid eene waarneming te verrichten bij daglicht, op de plaats, waar ze bij voorkeur borduurde, 't Was op een helderen Septemberochtend; op de verhoudingen, die daarbij in 't spel waren enz. zal ik hier niet nader ingaan. Hier vond ik

R. : pl. i + 2 = 11,5 | = 6 Q L N_ M- k. Gr. : pl. 3 = J4<9 I

Bij deze verlichting kan ze zonder moeite het grovere borduurwerk doen; voor het fijnere zoekt ze eene plaats op, nog dichter bij het raam.

Geval 2.

Deze waarneming is denzelfden avond verricht, in dezelfde kamer, bij hetzelfde licht, als geval i ; maar thans betrof het eene volgens haar zeggen, emmetrope juffrouw. Ze heeft tenminste geen enkele klacht over hare oogen en brilt niet. Aan dezelfde tafel als hare hypermetrope zuster gezeten, is ook voor haar werk de afstand van het licht tot de plaats, waar ze borduurt, ongeveer i Meter. Voor deze plaats vond ik met den photometer: