is toegevoegd aan je favorieten.

Dilatatie van het cervicaalkanaal ter spoedverlossing

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gaan) partus prtematurus werdt opgewekt en vervolgens besloten werd na consult tot acc. forcé, dat nu als volgt beschreven wordt:

14/3 9 uur vm., manueele dilatatie van het ost. int.

Braxton Hicks. Rechter voet met kogeltang afgehaald.

„ 11 „ „ weeën.

„ 9 „ nam. extraxtie van een apphyct. kind. In dien zin zou men haast iedere kunsthulp bij het begin der baring acc. forcé kunnen noemen. De dilatatie treedt zoo weinig op den voorgrond, het beloop van den partus is zoo langzaam (12 uren) dat er nagenoeg geen sprake kan zijn van een acc. forcé.

De dilatatie geschiedde dan ook niet om den partus te termineeren, maar enkel om een voet te kunnen afhalen. Er blijkt trouwens uit hoe weinig omschreven het begrip van acc. forcé hier te lande nog is. Geheel anders staat het met een geval van Treub, dat later nog uitvoeriger zal worden meegedeeld, het betrof eveneens een vrouw bij wie part. arte prsemat. was opgewekt, toen deze met de gebruikelijke middelen niet slaagde en de dilatator van Tarnier moest worder afgenomen, werd als ultimum remedium volgens Bonnaire gedilateerd en onmiddellijk gewend en geëxtraheerd. Een dergelijk geval van acc. forcé als slotstuk van een partus a. prsem. vertegenwoordigt een therapie volkomen analoog aan de handelwijze door Treub en anderen bij abortus provocatus voorgestaan, waarbij na dilatatie (volgens Hegar) en in onmiddellijke aansluiting daaraan de uterus ontledigd wordt.

In hetzelfde kader valt de behandeling der mola hydatidosa, wij betreden hier weliswaar het grensge-