is toegevoegd aan uw favorieten.

Dilatatie van het cervicaalkanaal ter spoedverlossing

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zich in de laatste weken der graviditeit van een en ander op de hoogte stelde zal wel niet tot navolging opwekken.

Overigens zouden wij kunnen onderschrijven hetgeen Petit (de 1'accouchement artificiel rapide pag. 88) omtrent sommige der voorstellingen van Frarier aanmerkt ..propositions nouvelles dans la science, pour lesquelles, sans doute, nos esprits sont encore insuffisamment préparés, mais que nous avouons, en tout cas, n'avoir pas trés bien saisies.''

Waar dan, uit den aard der zaak, velerlei factoren tot de dilatatie medewerken, zoo ligt het voor de hand, dat ook op velerlei wijzen dit proces kan worden gestoord en op velerlei wijzen therapeutisch kan worden ingegrepen. Men kan bijv. in 't bijzonder de uteruscontracties trachten te versterken en daarop inwerken met middelen als: de electriciteit, thermische prikkels en de breede rij der interne ecbolica. Of wel, zooals bij uitstek de ballons eenerzijds reflectorisch den uterus prikkelen, anderzyds gunstige mechanische voorwaarden scheppen, om het meeste nuttig effect van die uterusinspanning te kunnen trekken.

De écarteurs, zooals die van Tarnier, beoogen hetzelfde, uit den aard der zaak zullen zij echter in minder gunstige en minder natuurlijke conditie zijn dan de ballons, die het werk van vochtblaas en voorliggend deel behartigen. Zoo echter de portio nagenoeg verstreken is en de weerstand ringvormig tegentreedt, grijpen de écarteurs gunstig aan en zouden, zoo zij sneller werkten, in mededinging kunnen treden met de manueele dilatatie. Deze laatste, in tegenstelling met de te voren genoemde, is bij uitstek geschikt om in korten tijd den weerstand van het ostiuin te over-