is toegevoegd aan je favorieten.

Dilatatie van het cervicaalkanaal ter spoedverlossing

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wrongen lap, stevig op de anaalopening drukt, doch ook dan is men allerminst zeker. Overigens loopen ook hier weder de meeningen te zeer uiteen, dan dat men zich een betrouwbaar oordeel kan vormen. Het is altijd een schipperen tus^chen het aannemen van een directe werking of wel een indirecte door het kalmeeren van de vrouw, hetgeen noodzakelijk de regelmaat der uterus-contracties ten goede moet komen. Bij Frarier 1. c. pag. 133—146 vindt men de meeningen van verschillende auteurs weergegeven.

De morphine, en in 't algemeen de opiumpreparaten, hoe verleidelijk hun gebruik ook aanvankelijk moge schijnen, heeft in de obstetrie nooit een goeden roep gehad. Hier zijn wel de meesten het eens, dat de uterus-contracties er te zeer door worden geremd of zelfs opgeheven, dan dat het gunstig effect van de sedatieve werking zou kunnen praevaleeren.

Het antipyrine staat gunstiger bekend. Als subeutane injectie wordt het door Budin in 't bijzonder in het tijdperk der ontsluiting geroemd.

Wat betreft de electriciteit en de thermische prikkels, kunnen wij kort zijn. De electriciteit moge al effect hebben op de ontsluiting door het versterken der uterus-contracties (Baird), de aanwending is te lastig, te onaangenaam, bovendien te gevaarlijk voor het kind, dan dat zij ooit in gebruik zou kunnen komen. Van eene intra-cervicale toepassing zijn voor zoover ik weet geen resultaten bekend.

Van de thermische prikkels is de koude weinig bruikbaar. Wanneer men een koude hand op het abdomen der parturiens legt, ziet men inderdaad eene voorbij-