is toegevoegd aan je favorieten.

Dilatatie van het cervicaalkanaal ter spoedverlossing

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hand heeft. Overigens is het ook geen duurzaam artikel, caoutchouc is bovenal gevoelig voor droogte en warmte, het krijgt dan kleine barstjes, ik meen, dat men daarom fijne caoutchouc artikelen ook wel in een bad van glycerine bewaart; in hoeverre de zijde daartegen kan, weet ik niet. Over uitkoken spreekt Champetier niet, wel leest men van duchtig afborstelen en indompelen gedurende een kwartier in sterke carboloplossing, waaruit men op kan maken, dat dit de manier van desinfectie moet zyn. Vervolgens het inbrengen: eene handelwijze, waarbij narcose nu wel niet onmisbaar is, maar toch gewenscht (in 5 gevallen slechts werd geen narcose gegeven) kan men in zekeren zin niet meer onder de zeer eenvoudige rekenen. Men behoeft daartoe een tweede assistent (blz. 13). Vervolgens moet de geheele hand in de vagina en twee vingers in het cervicaalkanaal. Het schijnt mij toe, dat als men nu eenmaal zoover is en de patiënt is genarcotiseerd, een poging tot unimanueele dilatatie in letterlijken zin voor de hand ligt. Men maakt hiervan echter geen gebruik, doch brengt den ballon in op de beschreven wijze. Naarmate de ballon wordt opgeschoven worden de vingers teruggetrokken, ontegenzeggelijk moet er echter een oogenblik zyn, dat het toestel (met zijn omvang van 71/2 cM.) naast de twee vingers in de cervix ligt. Dit stelt reeds een vrij aanzienlijke rekking voor en is ongetwijfeld een voordeel, maar daar ze het werk is van den operateur, mag ze niet op de creditzijde van den ballon als zoodanig worden geboekt. Vooral in de gevallen, waar de ballon zoo bijzonder snel de ontsluiting te weeg vermocht te brengen (zie geval 14 blz. 51) lijkt het mij waarschijnlijk, dat ook de