is toegevoegd aan je favorieten.

Dilatatie van het cervicaalkanaal ter spoedverlossing

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den zeer verklaarbaren schroom, om bij een vrouw in agone wellicht door den ingreep een mogelijke levenskans te verspelen, den droppel toe te voegen die het vat doet overloopen. Het begrip agone is uiteraard weinig omlijnd en de keizersnede uit te voeren onder die omstandigheden niet geoorloofd (Treub 1. c. II: 132). Anders staat het met een poging tot manueele dilatatie tot spoedverlossing.

In de gewone praktijk, d. w. z. waar men ten huize van de patiënt te handelen heeft, blijkt al aanstonds het voordeel dat men geenerlei praeparatieven heeft te treffen, die allicht de omgeving verontrusten, tot discussie leiden of een verbod tot ingrijpen kunnen uitlokken, waartegenover men ten slotte machteloos staat. Men kan volstaan met de handen en de vulva te reinigen als voor een gewoon toucher en kan zich nu vergewissen omtrent den toestand van de cervix. Men kan nu pogen met de vingers van één hand een begin van verwijding te bewerkstelligen; is het weefsel al te resistent of blijkt een verergering van den toestand der vrouw het gevolg dan heeft men van verdere pogingen af te zien. Meestal echter zal de verslapping van den sphincter of wat als sphincter fungeert de dilatatie zeer vergemakkelijken (Petit 1. c. 79, Bottiau 1. c. 27) en vindt men dezen toestand dan is het geraden de vrouw op den rand van het bed te leggen om bimanueel de volkomen ontsluiting door te voeren.

Narcose zal uit den aard der zaak achterwege blijven. Men doet goed na de verlossing den uterus te tamponneeren. Een scherpe onderscheiding te maken tusschen de gevallen waar reeds een begin van baring