is toegevoegd aan uw favorieten.

Dilatatie van het cervicaalkanaal ter spoedverlossing

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beeren, indien deze wensch sterk op den voorgrond staat, late men zich bij de manueele dilatatie niet tot ontijdige extractie verleiden; men doope dan liever in utero.

Petit (1. c. p. 74) vermeldt een geval van manueele dilatatie met gunstigen uitslag voor het kind bij een vrouw met hersenabces, bij autopsie geconstateerd waaraan zij 24 uren later bezweek, overigens zijn het meestal gevallen van apoplexie; daar deze uitteraard meest ouderen van jaren treft, heeft men groote kans een onevenredig groot aantal multiparae te vinden, hetgeen de bimanueele dilatatie die bij een primipara op bezwaren zou kunnen stuiten, vergemakkelijkt.

Meer algemeen en behoorend tot de ervaringen van iederen obstetricus zijn de gevallen, waar het kind, vaak zonder dat men een bepaalde reden kan opgeven, reeds in het begin der baring, bij nog onvoldoende ontsluiting, teekenen van verminderend leven geeft. Worden deze bedenkelijk en bestaat er weinig uitzicht dat de weeën een spoedigen afloop bezorgen zullen, dan is ingrijpen gewenscht. (Treub 11.177).

De verhoudingen zijn hier echter anders dan bij de tot dusver besproken gevallen. Immers wij hebben hier in 't algemeen met een gezonde vrouw te doen en kunnen op de hulp der uterus contracties rekenen, wanneer deze tot meerdere werkzaamheid worden aangezet.

Plotseling en gebiedend gevaar voor het kind dat een rekenen met minuten noodig maakt komt niet zoo zeer ter sprake dan een allengs verflauwen der levensteekenen. Vandaar dan ook dat deze gevallen meer toegankelijk zijn voor de dilatatiemiddelen die