is toegevoegd aan uw favorieten.

Dilatatie van het cervicaalkanaal ter spoedverlossing

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

symptomatisch te werk moet gaan en vóór alles haar dient te sparen. Trouwens het kind zal dan ook wel een uiterst geringe vitaliteit bezitten. Uit het geringe aantal gevallen een conclusie te trekken omtrent de statistieke waarde der behandeling gaat uitteraard niet aan, ook voor het vervolg zal de vergelijking moeilijk vallen, daar men voor de spoedverlossing eer de gevallen kiezen zal, waar relatief groote kans bestaat op een goed levend kind, intusschen is het in die gevallen ook weer dubbel jammer het kind in een langduriger verlossing te laten verongelukken.

Eclampsie.

Ook voor de eclampsie is de spoedverlossing na manueele dilatatie aanbevolen. Trouwens waar Halbertsma zelfs tot sectio ceesarea kwam en door Dührssen de zoogenaamde vaginale keizersnede werd aanbevolen, ligt het voor de hand, dat ook spoedverlossing per vias naturalis in overweging kwam. Verscheidene omstandigheden nu werken samen om op dergelijke voorstellen niet zoo licht in te gaan, zelfs in Frankrijk waar men tegenover de manueele dilatatie en spoedverlossing gunstiger is gezind dan elders, wordt de indicatie eclampsie nog vrij wel algemeen verworpen. (T. en B. IV: 445. A°. 1901). Eensdeels is men allerminst zeker van het succes, anderdeels is iedere prikkeling van de genitalia by eclampsie a priori uit den booze. Van ballonbehandeling, afgescheiden van de overige bezwaren, geldt dit in hooge mate, evenzeer van den écarteur. Intusschen heeft men gemeend door