is toegevoegd aan uw favorieten.

De voeding van het kind in het eerste levensjaar

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitzonderingen na, alleen bij kunstmatig gevoede zuigelingen geobserveerd, rhachitis verloopt bij fleschkinderen veel ernstiger dan bij borstkinderen, terwijl ook het weerstandsvermogen tegen acute ziekten bij fleschkinderen geringer is dan bij zuigelingen, wien het voorrecht der natuurlijke voeding ten deel is gevallen.

I. Over het proces der melksecretie en over colostrum.

Omtrent het mechanisme der melkafscheiding en den oorsprong der gevormde elementen van colostrum en zog zijn de verschillende onderzoekers nog niet tot eenstemmigheid gekomen; trouwens het is waarschijnlijk, dat het proces der zogsecretie niet bij alle zoogdieren op dezelfde wijze tot stand komt.

Catharina van Tussenbroek, hiermede in hoofdzaak de onderzoekingen van Partsch en Heidenhain bevestigende, meent, dat in de colostrale periode de melkvorming zou geschieden door oplossing van afgestooten, vethoudende epitheelcellen, terwijl de eigenlijke melkafscheiding zou gebracht moeten worden „tot die secretieprocessen, waarbij het product van den chemischen arbeid van het protoplasma wordt opgehoopt in het periphere gedeelte van de cel, om vandaar door het secretievocht naar buiten te worden meegevoerd." De mamma zou volgens deze beschouwingswijze dus een zoogenaamde merokrine klier zijn, d. i. een klier, waarbij het epitheel het secreet vormt, zonder daarbij zelf te gronde te gaan. Onderzoekingen, door Keiffer bij honden verricht, doen dezen schrijver tot een eenigszins andere, vroeger ook reeds gehuldigde, opvatting neigen, volgens welke de mamma een holokrine klier zou zijn, d. i. een klier, waarbij het epitheel het secreet levert door in toto te gronde te gaan. Hij beschouwt namelijk de melk als het resultaat van een zeer sterke woekering van het epithelium der klieracini, gevolgd door een