is toegevoegd aan je favorieten.

De voeding van het kind in het eerste levensjaar

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Umikoff sche reactie niet vertoont, vrouwenmelk daarentegen wel.

Al dan niet ten onrechte heeft men in den laatsten tijd een bijzonder groote beteekenis gehecht aan het voorkomen van nucleon en lecithine in de melk, omdat deze stoffen organisch gebonden phosphorus bevatten en de op deze wijze gebonden phosphorus van veel grooter nut zou zijn voor het groeiende organisme dan een gelijke hoeveelheid van een anorganische phosphorusverbinding. Het was Siegfried, die in de melk het eerst nucleon, een phosphorvleeschzuur, heeft aangetoond en beweerde, dat het nucleon der melk als zoodanig in het spiernucleon van den zuigeling zou overgaan, het laatste zich in elk geval uit organisch gebonden veel gemakkelijker zou vormen dan uit anorganisch gebonden phosphorus. Wittmaack bepaalde het nucleongehalte der vrouwenmelk op gemiddeld 0.124 pCt. Siegfried leidt hieruit af, dat 41.5 pCt. van den phosphorus der melk als nucleonphosphorus aanwezig is en waar hij de hoeveelheid caseïnephosphorus ongeveer even groot schat, meent hij, dat de phosphorus in vrouwenmelk bijna geheel organisch is gebonden. Volgens de onderzoekingen van Stoklasa evenwel zou 35 pCt. van de gezamenlijke P; O, aan lecithine zijn gebonden.

Burow, een leerling van Von Bunge, bepaalde in vrouwen- en koemelk de verhouding van het lecithine tot de som der eiwitstoffen en vond daarvoor in vrouwenmelk 3,05 pCt., in koemelk 1,40 pCt. Op grond van zijne, ook met de melk van andere diersoorten verrichte onderzoekingen, meent hij te mogen aannemen, dat er een verband bestaat tusschen de verhouding van het lecithine- en het eiwitgehalte der verschillende melksoorten eri de hersenontwikkeling van het jonge dier, in dien zin, dat het percentsgewijs op eiwit berekende lecithinegehalte der melk grooter zou zijn, naarmate het hersengewicht relatief aanzienlijker is.

Een Liter vrouwenmelk bevat volgens Burow 0,570 gram lecithine, een Liter koemelk 0,540 gram.