is toegevoegd aan je favorieten.

De voeding van het kind in het eerste levensjaar

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

achter zijn gebleven bij kinderen, die in dezelfde periode door de moeder of door slechts één min zijn gezoogd! Hoe dit ook zij, in de gewone praktijk is het verwisselen van min bijzonder onaangenaam en ten einde raad doet men dan soms een poging met kunstmatige voeding, die vaak tot aller blijdschap en verrassing schitterend gelukt. Het resultaat, dat men bij den zuigeling met een bepaalde wijze van voeding kan bereiken, is van te voren maar al te dikwijls volkomen onberekenbaar.

VII. Het spenen.

„Even lang als het kind vóór de geboorte is gedragen, even zoo lang moet het na de geboorte door de moeder worden gevoed" is een opvatting van het volk, die natuurlijk niet steekhoudend is, evenmin als dat met spenen moet worden begonnen bij het doorbreken van de tanden, zooals men dikwijls hoort beweren. Integendeel, juist het lang uitblijven deitanden zou, als een teeken van rhachitis, een aanwijzing kunnen zijn om ander voedsel te geven.

Enkele vrouwen zijn in staat, haar kind een jaar en langer uitsluitend met de borst te voeden. Zijn moeder en kind beide gezond, dan bestaat er geen grond, het kind eerder dan met het jaar te spenen. Ofschoon te vroeg spenen licht digestiestoornissen veroorzaakt, zal toch de raad van Marfan, het spenen vooral niet voor de 15e maand te doen plaats hebben, bij ons te lande zeker weinig navolging vinden, waar wij zoo vaak rhachitis, anaemie en hongertoestanden zien optreden bij al te lang voortgezette lactatie. Deze anaemie moet worden geweten aan het lage ijzergehalte van vrouwenmelk. De anaemie treedt eerst tegen het einde van het eerbte levensjaar op, omdat dan eerst de ijzervoorraad, die bij de geboorte in de lever van het kind is vastgelegd, uitgeput raakt. De hongertoestand uit zich door trage, spaarzame ontlasting,