is toegevoegd aan uw favorieten.

De voeding van het kind in het eerste levensjaar

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gen van water. Om een denkbeeld te verkrijgen van het vaste stofgehalte der melk, moeten dus steeds zoowel vetgehalte als spec. gewicht worden bepaald.

De samenstelling van koemelk is, evenals die van vrouwenmelk, niet constant, doch verschilt naar gelang van het ras der koe, den aard van het voeder, den duur der lactatieperiode, enz.

Volgens Bordas en Raczkowski neemt bij de melk het gehalte aan phosphorzuur en lecithine geleidelijk af, naarmate de lactatieperiode verder is gevorderd; daarom mag melk, die voor jonge kinderen wordt gebruikt, niet afkomstig zijn van koeien, welker kalveren reeds betrekkelijk groot zijn. Monti beveelt voor de voeding van zuigelingen melk aan van koeien, die minstens 3 en hoogstens 7 maanden geleden gekalfd hebben, in welk geval de melk een vrijwel constante samenstelling zou hebben. Hoe groot echter ook dan nog de variaties op één en denzelfden dag kunnen zijn, blijkt uit een opgave van Gartner, die bij één en dezelfde koe 's morgens 1.8 pCt. en 's avonds 7.5 pCt. vet in de melk vond.

Door leeken wordt het vaak als een groot voordeel beschouwd, als een zuigeling met de melk van één koe kan worden gevoed; het is echter veel beter een mengsel van de melk van verschillende koeien te gebruiken, waardoor de verschillen van individueelen aard, ook de pathogene eigenschappen, zooveel mogelijk worden geneutraliseerd. Niettemin kon Epstein ook in de gemengde melk der koeien van een groote boerderij belangrijke verschillen in het vetgehalte constateeren. Terwijl hij bij onderzoek eenige dagen na elkander een vetgehalte van 4—4.5 pCt. vond, bedroeg dit eenige weken later slechts 2.5—2.8 pCt.

Het is na het voorafgaande dan ook gemakkelijk te begrijpen, dat men bij de verschillende schrijvers eenigszins uiteenloopende waarden vindt voor de gemiddelde samenstelling van gemengde koemelk.

Fleischmann geeft aan voor de dagelijksche melkproductie van een grooten veestapel: