is toegevoegd aan uw favorieten.

De voeding van het kind in het eerste levensjaar

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tegen de SoxHLET'sche sluiting is, dat de caoutchouc plaatjes aan de melk dikwijls een sterken geur naar zwavelwaterstof en een onaangenamen smaak mededeelen. Dit is weliswaar te voorkomen door herhaald uitkoken van de plaatjes, maar dan worden deze spoedig onbruikbaar. De firma Ollendorf heeft de aanraking tusschen molk en gummi weten te vermijden door een half bolletje van aluminium, met de convexiteit naar het binnenste der flesch gekeerd, op den mond der flesch te plaatsen. Daarop komt dan het gummiplaatje, dat bij het afkoelen tegen het halve bolletje wordt aangezogen en dit in de flesch drukt. Backhaus bereikt hetzelfde door middel van een glad, glazen bolletje, zonder caoutchouc plaatje.

Een modificatie van Soxhlet's toestel in usum pauperum is het gebruik van medicijnfleschjes, die na vulling met melk met geflambeerde proppen watten afgesloten en in een pan met water worden gekookt.

Gekookte melk heeft altijd een donkerder tint dan versche melk, bezit een kooksmaak — trouwens reeds bij verhitting boven 70° C. krijgt de melk een kooksmaak —, terwijl het albumine onder de inwerking der hooge temperatuur grootendeels gestold, 30 pCt. der lecithine vernietigd en de citroenzure kalk minder oplosbaar is geworden. In meerdere of mindere mate hebben ook de overige veranderingen, die wij bij de sterilisatie der melk bespraken, plaats gevonden.

Pasteuriseeren. Men heeft getracht de ongewenschte veranderingen, die bij steriliseeren en koken der melk plaats hebben, te vermijden door haar te pasteuriseeren, d. i. gedurende betrekkelijk korten tijd te verwarmen op 65°—85° C. en daarna snel af te koelen. Forster heeft aangeraden de in llesschen afgetapte melk gedurende 30 minuten te verhitten op een temperatuur van 65° —70° C. Bij deze temperaturen worden niet alleen de melkzuurvormende microOrganismen doch blijkens de onder leiding van Forster door Van Geuns en De Man verrichte onderzoekingen ook alle pathogene bacteriën met zekerheid gedood. Aan de op deze wijze bereide melk