is toegevoegd aan je favorieten.

De voeding van het kind in het eerste levensjaar

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zuigen aan de borst, inslaapt als het genoeg heeft; buitendien kan het kind niet meer drinken dan er in de borst aanwezig is, waardoor dus van zelf een grens wordt gesteld. Is de afscheiding der borsten bijzonder overvloedig of wordt het kind te lang en te dikwijls aangelegd, dan kan, vooral bij zwakke of te vroeg geboren neonati, ook overvoeding aan de borst plaats vinden, doch bij normale zuigelingen komt dit zelden voor. Geheel anders daarentegen is het bij de fleschvoeding gesteld. De inspanning, die van het kind bij het drinken wordt geëischt, is veel geringer, het kind is daardoor minder spoedig vermoeid, valt niet zoo dadelijk in slaap en wil nog meer drinken, al is de flesch reeds leeg. Bij de regeling van de kunstmatige voeding moet de medicus vast in zijn schoenen staan, zeer nauwkeurig aantal en grootte der maaltijden vaststellen, want bijna alle moeders meenen, dat men hare zuigelingen laat verhongeren, als men hun niet twee- of driemaal te groote quanta voedsel toedient. Geeft de medicus geen goede voorschriften of volgt de moeder deze niet op, dan zullen de gevolgen der overvoeding niet uitblijven en treden vroeg of laat acute of meer langzaam zich ontwikkelende stoornissen van het spijsverteringsapparaat op.

De ervaring leert, dat een minderwaardig en minder passend voedsel in de juiste hoeveelheid en met de juiste tusschenpoozen toegediend, dikwijls voor den zuigeling minder schadelijk is dan een meer passend voedsel, dat, in overmatige hoeveelheid gegeven, dientengevolge vaak slecht wordt verteerd.

Het spreekt van zelf, dat de natuurlijke voeding, dus de voeding met vrouwenmelk, als basis en model moet dienen voor de kunstmatige voeding. Het is ons reeds gebleken, dat by de voeding aan de borst niet alle kinderen van denzelfden leeftijd even groote quantiteiten drinken; wij weten bovendien, dat eenzelfde borstkind bij den eenen maaltijd soms het dubbele tot het drievoudige van een voorafgaanden of volgenden maaltijd tot zich neemt. Daarom kunnen wij dan