is toegevoegd aan je favorieten.

De voeding van het kind in het eerste levensjaar

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

d. Methode volgens Marfan.

Deze methode is ongeveer dezelfde als die van Soxhlet, zoodat daartegen gelijke bezwaren gelden als tegen de methoden van Soxhlet en Heubner. Ook Marfan verdunt 2 deelen melk met 1 deel van een melksuikeroplossing, die evenwel slecht 10 pCt. melksuiker bevat en geen 12.3 pCt., zooals dit bij Soxhlet's methode het geval is. De kans op diarrhee is dan ook bij toepassing van Marfan's methode iets minder.

Volgens Marfan is een 6 pCt.'s melksuikeroplossing voldoende om hetzelfde gehalte aan koolhydraten als bij vrouwenmelk te verkrijgen; de overige 4 pCt. dienen om een deel van het vetdeficit te compenseeren.

Zijn mengsel is door hem bestemd voor gezonde zuigelingen van den Oen levensdag af tot de 5e a 6e maand, terwijl hij gedurende de 5 eerste levensdagen gelijke deelen melk en 10 pCt.'s melksuikeroplossing laat toedienen. Van de 5e of 6e maand af beproeft hij den gezonden zuigeling onverdunde melk te geven, waaraan 2 pCt. melksuiker is toegevoegd.

Marfan roemt als voordeelen van zijne methode de eenvoudige bereidingswijze en de geringe kosten van zijn mengsel en is met zijne resultaten zeer tevreden. De ontlasting der aldus gevoede zuigelingen is mooi geel, terwijl de toeneming in lichaamsgewicht beter is dan bij verdunning met een 5 pC.t's melksuikeroplossing, ofschoon deze toeneming in de eerste levensmaanden niet zoo goed is als bij voeding aan de borst. Is de tijd voor onverdunde koemelk aangebroken, dan wordt die schade echter spoedig ingehaald.

e. Methode volgens Schmidt—Mühlheim.

Eenigen tijd geleden (1890) werd deze methode in ons land door den apotheker De Groot aanbevolen, vandaar dat zij ten onzent wel eens de methode van De Groot wordt genoemd. Hierbij wordt 1 deel koemelk verdund met 2 deelen van een 10 pCt.'s melksuikeroplossing, zoodat in het mengsel ruim 8'/, pCt. melksuiker aanwezig is. Het is de vraag, of dit