is toegevoegd aan uw favorieten.

De voeding van het kind in het eerste levensjaar

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mann het caseïne der koemelk in fijneren vorm, naarmate de verhouding tusschen caseïne en albumine in het voordeel van het albumine wordt gewijzigd, wat bij Monti's methode het geval is. Volgens Monti is bovendien aan het grootere albuminegehalte dit voordeel verbonden, dat albumine geschikt is voor onmiddellijke resorptie en dus niet evenals caseïne belangrijke veranderingen moet ondergaan 0111 tot resorptie te komen. Wij hebben evenwel vroeger reeds gezien, dat volgens de stofwisselingsproeven van Heubner en de onderzoekingen van Muller de eiwitstoffen der koemelk, althans bij gezonde zuigelingen, even goed als die der vrouwenmelk worden geresorbeerd.

Het hoofdbezwaar tegen de methode van Monti is, dat de melk gedurende circa een half uur op een temperatuur van 35° C. wordt gehouden, welke temperatuur een optimum voor de ontwikkeling van vele bacteriën oplevert. Verder zijn ook het vet- en het suikergehalte dezer melk te gering.

Monti is, evenals alle uitvinders, ten zeerste met zijne methode ingenomen; zijn praeparaat beschouwt hij als de meest geschikte melk voor de kunstmatige voeding van zuigelingen.

c. Emstermate-melk.

Deze melk wordt te Terwolde bij Deventer bereid in de fabriek van den heer Li-gard, op instigatie van Dr. ten Siethoff, die vroeger daaraan als medisch adviseur is verbonden geweest.

Ten Siethoff wil in de eerste plaats rekening houden met de noodzakelijkheid der individualisatie. Evenals in de Amerikaansche melklaboratoria wordt daarom door de fabriek Emstermate melk geleverd van verschillend gehalte aan eiwit, vet en melksuiker, al naar gelang van de behoefte en den leeftijd van elk kind.

Aan de zeer summarische beschrijving van zijne methode, door ten Siethoff gegeven, ontleenen wij het volgende: uit een zekere hoeveelheid melk, waarvan het vuil door filtreeren en