is toegevoegd aan uw favorieten.

Middeleeuwsche bibliotheken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en stevig gebouwd, veertig passen lang en twaalf breed Om het te beveiligen tegen gevaar van brand, stond het op voldoenden afstand van alle woningen in den omtrek. In elk der beide zijmuren waren negentien ramen van gelijke grootte aangebracht, zoodat een zee van licht zoowel van het Oosten als van het Westen op de lessenaars viel en 't gebouw tot in alle hoeken vervulde. Er stonden 28 puimten ]), gemerkt met de letters van het alphabet, allen v\jf voet hoog en door een matigen afstand van elkander gescheiden. Zij waren beladen met boeken, die alle aan ketens bevestigd waren, opdat geen heiligschennende hand ze kon meenemen. Deze kettingen waren vastgemaakt aan het rechter bandblad van elk boek, zoodat zij gemakkelijk op zijde gelegd konden worden. Ook konden de boeken zonder eenige moeite geopend en gesloten worden. Daar de lessenaars, zooals ik reeds zeide, vijf voet hoog waren, kon een lezer, die tusschen twee lessenaars in gezeten was, iemand die op een andere plaats zat noch zien noch met vragen storen, tenzij de andere het wilde. Doch de oude bibliotheek-verordening eischte. dat liet lezen, schrijven en verleggen van boeken in de diepste stilte moest geschieden." 2)

Alles in deze beschrijving wijst er op, dat de boekerij der Sorbonne geheel ingericht was op de wijze van type 1. En waarschijnlijk is het, dat zij tot voorbeeld strekte aan tal van later opgerichte bibliotheken. De boeken zijn er nog zeer lang geketend gebleven: nog in 1542 werd er besloten 200 ketens te koopen om boeken vast te leggen aan de banken (Scamttis) der bibliotheek'), en toen eindelijk in ltiljï het besluit viel de ketens af te nemen, werd er nog uitdrukkelijk bijgevoegd, dat zij in de bibliotheek moesten bewaard blijven, om, zoo noodig, later gebruikt te kunnen worden.4) Opmerkelijk is het, dat de oude bescheiden betreffende de Sorbonnein de vijftiende eeuw meermalen melding maken van eene „kleine bibliotheek naast de „groote"'. Doch dit vertrek diende alleen tot bergplaats voor duplicaten, verouderde boeken, etc. Zoo vond men er eens niet minder dan 30 bijbels, 40 „textus summarum , enz. ')

') Een catalogus van omstreeks 1350 spreekt nog van 26 scamna. Gottlieb No 3o0. s) Cl. Héme'ré, Sorbonae origincs, disciplina, viri illustref, etc. Bibl. de 1'Arsenal, Manuscrits No. 133. 't Geciteerde gedeelte staat in 't Latijn, in uittreksel bij Franklin, I, p. 230; in zijn geheel, docli in 't Engelsch vertaald, by Clark, Libraries p. 39. 3) Franklin, 1 p. 261. 4) Franklin, I, 208. 5) Franklin, I, p. 230