is toegevoegd aan je favorieten.

Middeleeuwsche bibliotheken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Trinity Hall te Cambridge in het jaar 1350; in de statuten toch uit dat jaar dagteekenend, wordt verordend, dat sommige boeken „voortdurend moeten blyven in de librarie, geketend met ijzeren ketens, voor 't gemeenschappelijk gebruik der leden." 1). Daar deze statuten later overgenomen werden \oor 't New College te Oxford, en Kings College, Cambridge, moeten ook daar kettingboekerijen bestaan hebben. By 't Benedictijner klooster Christ Church te Canterbury werd een nieuwe bibliotheek gebouwd door Henry Chicheley, nadat hij in 1414 aartsbisschop geworden was. Men vond er twee ryen lectrjjn-kasten, die aan weerszijden, boven eiken lessenaar, twee schappen hadden2). Een dergelijke boeker y werd gesticht bij 't Franciskaner klooster Christ's Hospital te Londen door Sir Richard Whittington in 1421, waarin 28 lessenaars en 28 dubbele zitbanken (zie de afbeelding van Corpus Christi Coll. blz. 23) stonden3). In Christ Church waren de boeken geketend, doch of dit in Christ's Hospital ook het geval was, blijkt niet. De boekerij der Universiteit te Cambridge bestond in 1473 uit 350 boeken, voor een deel geborgen in 9 „.<itaulis \ waarvan er 8 op een rij stonden, en op 9 „clescï\ die met de 9e stauhi de tweede ry vormden, 't Lijkt ons waarschijnlijk, dat met staulae lessenaars van type 2, of lectrynkasten bedoeld zijn.1) In de librarie van S. Catharine's Hall te Cambridge stonden in 1475 zeven „staüao" waaraan de boeken geketend waren.5)

Het overzicht in de voorgaande bladzyden gegeven kan natuurlijk in de verste verte geen aanspraak maken op volledigheid. Want ook aangaande tallooze oude kerken en kloosters in het buitenland zijn óf geene documenten bewaard gebleven, óf de bewaard geblevene werden nog altijd niet gepubliceerd. Toch schijnt het ons reeds meer dan voldoende om aan te toonen, dat wél ingerichte bibliotheken in de middeleeuwsche kerken en kloosters niet tot de zeldzaamheden behoorden.

') Clark, Libraries, 1894, p. 34, 85. 2) Clark, On Libraries, Cambr. Ant. Soc. Proc 7 May 1894. p. 362 a.f. 3) Clark, Libraries, 1894. p. 30. 4) Gottlieb,No. 449. 5) Gottlieb, No. 446.