is toegevoegd aan je favorieten.

Middeleeuwsche bibliotheken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

klooster St. Vedastus te Arras (12e eeuw), leest men: „Libri pliilosophice artis et anctores beati Vedasti hi simt" — „Libri divini hi 8unt*) Soms bleef een van beide rubrieken geheel weg: „Notandum quod omnes libri qnïbus atimur in choro non simt registrati" ') of wel: „Et haec est summa librorum CXXXV1III absque libris missalibns3)

Merkwaardiger nog dan deze is de indeeling in kerk-(of klooster-) en schoolbibliotheek, welke in de middeleeuwen ook zeer gewoon was. Dikwijls wordt de laatste rubriek in de catalogi uitdrukkelijk als zoodanig aangewezen: ,.Hic est thesaurus 8. Pancratii martyris in Hamersleue scolasticalium librorum quos ego H. de Brunesono vidi" *); „libri scholastici" 5); „libri spectantes ad scolas" "); „Hi simt scolares libri istius ecclesia" : „ Libri puerorum" 8), etc. Doch niet altijd is die afdeeling uitdrukkelijk van een dergelijk opschrift voorzien, en dan kan men alleen uit den inhoud opmaken, dat men daarmede oogenblikkelijk te doen heeft. 9) Ook komt het af en toe voor, dat eene dergelijke rubriek in een catalogus, waarin men stellig meende die te zullen aantreffen, geheel ontbreekt. Men mag daaruit echter niet terstond afleiden, dat schoolboeken (klassieke schrijvers, e. d.) in de bedoelde stichting geheel ontbraken, maar dat zij waarschijnlijk elders opgeteekend stonden. Zoo was b.v. reeds geruimen tijd de catalogus van de boekerij van 't Praemonstratenser klooster Arnstein in het Xassoinvsche bekend; de „libri scolarum" van hetzelfde klooster, in hetzelfde handschrift opgeteekend, zijn eerst tien jaar geleden door Theodor Gottlieb bekend gemaakt. 10) Thonissen heeft zich in der tijd zeer verwonderd over het ontbreken van klassieke schrijvers in den catalogus van Stavelot: klaarbiykelyk had hij niet bemerkt, dat hij slechts den catalogus der kloosterbibliotheek voor zich had.") En aan het einde van den catalogus van het Benedictijner klooster S. Vivant-de-Vergy, (Cöte d'Or), die alleen theologische werken omvat, staat uitdrukkelijk gemeld: „Alio-

Becker. No. 125. -) liecker, No 226, 3) Becker, No. 141.

4) Gottlieb, No. 7-1 (Becker No 56).

5) Gottlieb, No. 120 (Anno 1233 Neumunstei- bei Wiirzburg)

6) Gottlieb, No. 136 (Ao. 1348, Oberaltaieh). ') Gottlieb, No. 178 (13e eeuw, Salzburg ) sl Gottlieb, No. 240 (Amiens, 1419). 9) Gottlieb, Nos. 93,160. 10) Gottlieb, S. 293. ") Bulletin de 1'Acud. lloy. des scienees, Bruxclles, 1867 p. 603. De bedoelde catalogus

bij Gottlieb, S. 284 u. tt'.