is toegevoegd aan uw favorieten.

Middeleeuwsche bibliotheken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

..Moralia in Jobum," Augustinus op de brieven van Johannes, Bernardus' boek „De libero arbitrioen een Glossarium op den geheelen bijbel werden door zijn toedoen geschreven of gekocht.

Abt Walter, die den onbekwamen Ascelinus in 1129 verving, was een geheel ander man. Ging de monnik Frederik ook na de komst van den nieuwen abt nog een tijdlang voort met de vermeerdering van de bibliotheek, bij stond nu niet meer alleen, daar ook \\ alter al zijne krachten inspande voor hetzelfde doel. Het/.jj dat de oude kerkboeken onbruikbaar waren geworden, hetzy ze niet beantwoordden aan de eischen die de nieuw'e abt stelde, li\j begon met een dertigtal nieuwe kerkboeken te laten vervaardigen, „waaronder men voor het eerst sequentieboeken en brevieren aantreft." Behalve eenige historische werken — een gedeelte van Flavius Josephus en de geschiedenis van den eersten kruistocht — waren het óf schoolboeken ut godgeleerde geschriften, die door zijn toedoen in de bibliotheek kwamen. Eenige waren niet anders dan nieuwe afschriften van werken, welke de abdij reeds lang bezat. ') Maar toch waren er ook tal van nieuwe boeken bij: de Homeliën van bisschop Haymo van Halberstadt, Paterius, het „Vaderboek' — dat echter binnen Haarlem ^ erbrandde — werken van Ivo Carnotensis, Hugo de Sancto \ ictore, Petrus Lombardus en Gilbert Porretanus, die bewijzen dat abt Walter, uit Zuid-Nederland afkomstig, op de hoogte was der Frausche wetenschap van zijn tijd.

Ken aantal klassieke schrijvers en commentaren op hunne werken „procuraverunt" in Walters dagen de Scholieren.2) Moeten wij daaronder verstaan, dat zij ze eigenhandig afschreven? Dr. Kleyn schijnt die opvatting te huldigen, 't Komt ons echter waarschijnlijker voor, dat abt Walter de in Frankrijk veel gevolgde gewoonte invoerde „ Ut qiiivis novitius in die professionis suac etictm librum cJonciret bibliothecae iitilem et alicujus pretij.'3)

Verder verkreeg de abdjj onder Walters bestuur belangrijke boek-

') Isidorus Etymologia verkreeg de boekerij reeds onder abt Stephanus (blz. 146), nu opnieuw (blz. 159.) t I.iber de divinis sentencijs van blz. 159 z.il wel een ïit's.'hiilt geweest zijn van 't gelijknamige op blz 146. 't Passionaal op blz. 161 genoemd, schijnt groote overeenkomst gehad te hebben met het door Egbertus geschonkene, blz. 143 eic.

3) Bij Kleyn, blz 101.

3) Zoo luidde sedert de 11e eeuw 't voorschrift in de abdij van Corbic. Zie Franklin I p. 110, noot 2. Vgl. 't art. van Dr. Kleyn, blz. 1S8.