is toegevoegd aan uw favorieten.

Middeleeuwsche bibliotheken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de libraria ecclesie nostre" van 't genoemde jaar, ') waarover wij ter gelegener plaatse zullen handelen.

Van ouderen datum was waarschijnlijk ook de boekerij der Heeren van Yeere op 't slot Sandenburg. Misschien was zij gesticht ter wille van het kapittel, dat aan de slotkapel verbonden was. Uit eene plaats in eene rekening betreffende dit kasteel, loopende over de jaren 1477/79, welke plaats luidt: „Item noch betaelt den Xynpn raey Ariaen voersz van dat hi wittede voer die librarie ende stopte ende witte in die capelle. .. iiij'ó gr." 3) mag men niet afleiden, dat die boekerij toen eerst gesticht was. Doch zij heeft niet lang bestaan. Den 2en Maart 1505 brandde het slot Sandenburg tot den grond toe af en in 1573 werd „de capelle van t Hoff van Zandenburch" — die nog was blijven staan — „afgebroken ende te nyette gedaen" 3).

Het medegedeelde is stellig ruim voldoende om te doen zien, dat men reeds in de vijftiende eeuw een welvoorziene boekerij beschouwde als een onmisbaar iets, dat elke collegiaalkerk. ja elke kerk van eenige beteekenis, bezitten moest. Naast de hier medegedeelde feiten mag men dan ook op goede gronden van verschillende kerken aannemen, dat zij reeds in de vijftiende eeuw eene liberij rijk waren. Zoo is 't bijna niet aan twijfel onderhevig of de Martinikerk te Groningen had de hare lang voor het jaar 1500,4) en zoo de St. Walburgskerk te Zutphen er al geen gehad heeft vóór dat jaar, dan is hare eerste bibliotheek toch in dat jaar gesticht. Evenzoo is 't mogelijk, dat de St. Nicolaaskerk te Kampen hare liberie reeds bezat vóór den aanvang der zestiende eeuw; maar de oudste berichten welke w\j over haar hebben, zijn van het jaar 1526.s) Dit geldt ook voor Onze Lieve Vrouwe Kerk te Dordrecht, doch van hare „librarie" wordt eerst melding gemaakt in het jaar 1571.«) Ook de boekerij der St. Laurenskerk te Rotterdam, die zich tot het

') Doitt. v- Flensburg, Archief III, Utrecht 1843 blz. 370.

J) Deze rekening berust in de bibliotheek van het seminarie te Warmond. Medegedeeld in de Katholiek, Band 47, I 's Gravenhage 1865. blz. 177.

») ibid blz. 196

4) I)r. H. Brugmans, Klooster- en kerkel. Bibliotheken in Stad en Lande, in Hist. Avonden. Gron. 1896. blz. 232.

s) Bijdragen tot de Geschied, van Overijssel IV. Zwolle 1877. blz. 286. s) Bijdragen tot de Geschied, v. h. Bisdom Haarlem. V. blz. 8.