is toegevoegd aan je favorieten.

Middeleeuwsche bibliotheken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geweest zijn voor de banden der boeken, die, als deze gebruikt werden, onophoudelijk over de stang of de kettingen schuurden. Volgens de bekende afbeelding van J. C. Woudanus, ') vervaardigd in het jaar 1610, waren er twee rgen, elk van elf lessenaars en was er op elke lectrijn plaats voor ongeveer veertig boeken, zoodat dus de geheele bibliotheek — wanneer men ook in aanmerking neemt dat er nog eenige kasten waren, berekend was op 1000 a 1200 boekdeelen.

Eenigszins anders was de inrichting van stedelijke bibliotheek te Amsterdam. Zooals bekend is, was in 1578 de Librije der Nieuwe Kerk, vermeerderd met die der Oude, aan de stad gekomen. In 1632 werd zij verplaatst naar het St. Agnesklooster op de OudeZjjds Voorburgwal, boven de gehoorzalen van het juist opgerichte Athenaeum. De eenige afbeelding, die ons eenige voorstelling van hare inrichting geeft, is een vignet van den Amsterdamschen boekhandelaar Spillebout, dat voor verschillende zijner uitgaven uit het midden der zeventiende eeuw voorkomt.2) Mogen wjj daarop afgaan,

dan was de boekerij geborgen in een lange, overwulfde zaal, door tusschenschotten in 3 of 4 afdeelingen gesplitst. In elke afdeeling bevond zich een aantal dubbele lectrijnen, met zitbanken aan beide

zijden. Boven de lessenaars was eene open ruimte, zoodat men ook de bezoekers aan de andere zyde kon zien. Hoog boven de hoofden der lezers bevond zich, tusschen de hoog opgaande zijstukken, eene breede schap, door een middenschot in twee vakken verdeeld. Op

1) Hier niet gereproduceerd, omdat zij voor ieder te vinden is in de Boer en en Hettema's Platen- Atlas ten gebruike bij het onderwijs in de Geschiedenis. 2e druk, fig. 192.

2) De Amsterdamsche schepen Gerard Schaep voegde dit vignet bij zijne aanteekeningen betreffende de bibliotheek.