is toegevoegd aan uw favorieten.

Middeleeuwsche bibliotheken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

cuiquam illius clavem tradere, nisi expresso capituli consensu interveniente.

„Itom habebit singulis septimanis semel dictam librariam intrare ot singula volumina nunierare, et alia que necesse erit; et si qui defectus fuerit, respicere et referre. Et pro laboribus suis hujusmodi habebit annuatim unum scutum aureum."

Had de koster alzoo slechts eens per week de boekerij te betreden, tnen meene niet dat het den kapittelheeren van St. Marie ontbrak aan de noodige bezorgdheid voor hunnen boekenschat: behalve het nachtslot was er ook nog een dagslot, waarop meerdere sleutels gemaakt waren.

„Quoad eos vero, quibus alterius cotidiane sere dicte librarie claves tradentur, haec infrascripta statuerunt:

„ tnprimis, ut neminem extraneum aut alium clavem non habentem. in dictam librariam inducant, nisi apud ipsum manere et eundem educere vellent.

„Item, ut nee ipsi quicquam in dicta libraria scribant, aut, quos ïpsi induxerint, scribi vel excopiari sinant, sine consensu capituli antedicti.

„Item, ut nemini clavem suam prestent, aut similem fieri proalio permittant, nisi de consensu capituli prelibati.

„Ttem, nemo cum luminaribus sive candelis in ipsa libraria legat si\e studeat. Moderatione capituli in premissis semper salva. „Actum in domo capitulari, die superius specificata." ')

Vóór nog de vijftiende eeuw ten einde was, bleek 't, dat het toezicht van den koster den Utrechtschen kanunniken niet naaiden zin, of mogelijk ook, te duur was. Vandaar dat er in 1494 oen niemv aitikel aan t Stcituturn de libraria ecclesie nostre werd toegevoegd, luidende:

„Anno XCIV ■), die ^ eneris, IIIa Oct., domini decanus et capitulum statuerunt, custodi deinceps non esse solvendum scutum aureum de custodia librarie, sed commiserunt illius curam magistro fabrice pro tempore." 3)

J' Dodt van Hcnsburg, Archief voor Kerkel. en Wereldl. Geschied. III blz. i>70.

-) Vergelijking met het handschrift op 't Prov. Archief te Utrecht, leerde mij dat Dodt v. l" lensburg verkeerdelijk gelezen heeft 1484.

3) Dodt v. Flensburg, Archief, III blz. 370.