is toegevoegd aan je favorieten.

Middeleeuwsche bibliotheken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Una quoque iugiter sit cantrix vel succentrix in quolibet choro.

Cantrix eciam sollicita sit ut semper mediocritas servetur in cantu, quatenus et gravitatem redoleat et devocionem excitet.

Cantricis est aminonere eas, que nimis lente et nimis festinanter dicunt cantum vel psalmodiam.

[ontbreekt].

[ontbreekt].

Altoes sal wesen in elck cboer een cantrix ende een succentrix.

Die cantersche sal oec sorchvordich wesen, dat men altoes dat middel holde in den sanck, opdat die devocie meer verweet werde.

Sie sal oec diegheen vermanen, die al te haestelick of te lansem ofmyt horten singen, of die al te weeck sijn in der stemmen, dat sie hoer stemmen uutgheven. Ende oec dat sie in den singhen niet en vallen ; item. niet doer die nees en singhe noch aewysich. In al desen punten sal sie die susteren vaeck vermanen of den oversten seggen. Men let sommighen somtijt opheffen, opdat sijt leren moegen.

[ontbreekt].

afschrijven van boekon schijnen zij beschouwd te hebben als eene verplichte, dagelijks terugkeerende bezigheid, *) waaraan zelfs, volgens de Statuten, ook op feestdagen eenige uren moesten besteed worden. En wie niet verkoos schrijfwerk te verrichten moest zoolang „met onthouding van de gewone spjjs en drank, of op eenige andere wys, gestraft worden, tot hij zich naar de meening van den prior, gebeterd had." -) Er werd dus ongetwijfeld veel geschreven in hunue kloosters. Maar vraagt men nu: aan wien was bij hen de leiding van t scrip-

') Constitutiones, ed. 1553, pag. 108: „Ferialibus vero dicbus post primas vel tercias pro temporc, usque ad primum signum sequentis liore et post refectionem usque ad primum signum vesperarum opcribus nobis iniunctis, ctpraecipue scribendis libris insistimus....

') Qui scribere noluerit, subtractione communis cibi et potus, vel alio qnocunque

modo tam diu puniatur, doncc arbitrio prioris se emendaverit (Constitutioncs,

ed. 1553, pag. 108). Op den kant staat bij deze plaats gedrukt „MutatumIn 't