is toegevoegd aan je favorieten.

Middeleeuwsche bibliotheken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schrijver, en sluit eene overeenkomst met hem over den prijs per quatern. Ovrer belangrijke (uitgebreide) boeken sluit hij geen contract zonder den rector te raadplegen. Hij make zijne contracten duidelijk, opdat hij later niet noodig hebbe met iemand te twisten. En wanneer geen contante betaling voorafgaat, staat hij 't boek niet af vóór de betaling geschied of voldoende waarborg gesteld is, vooral waar liet onbekenden geldt. Wat groote boeken aangaat, daarvoor ontvange hij [een deel van den prijs vooraf?] voor 't koopen van 't perkament [....] Ook drage hij zorg, dat er steeds goede inkt is voor onze schrijvers. Voor den aankoop ') van perkament en francyn en de andere zaken die de schrijvers noodig hebben zal hij tijdig zorg dragen. Dan zorge liy er voor duidelijk en onderscheidenlijk in zijn register alle schulden en ontvangsten aan te teekenen En 't geld, dat hem in handen komt, zal hij afdragen aan den procurator. Deze moet aanmaning doen op den collatietijd van feestdagen na 't completorium, evenals in elke maand op den tweeden dag, als 't een werkdag is. Iedere broeder corrigeert met den kameraad, die hem daartoe aangewezen is, zijn schrijfwerk, en brengt de verbeteringen daarin aan, voordat er verder geschreven wordt." 2)

Dit hoofdstuk schijnt ons een der belangrijkste uit het geheele boekje: het geeft ons een kijkje op de werkzaamheid der broeders, en daarvan was tot op heden eigenlijk zeer weinig bekend. Doch ook het volgende kapittel „de Armario" getiteld, is niet van belang ontbloot: niet zoozeer omdat er zooveel nieuws in staat, maar omdat er uit blijkt, dat in dit Fraterhuis ten minste nog geen cantor aanwezig was, en de armarius, naar oud gebruik, ook die plichten, althans voor een deel vervulde. Het luidt als volgt:

„De boekwaarder heeft alle boeken van het huis, welke niet bij den godsdienst gebruikt worden, in bewaring. Hij moet elk boek afzonderlijk bij name opgeteekend hebben, en zorgvuldig toezien dat zy niet door wormen of eenig ander bederf worden aangetast8) Hij

1) Custodiam, staat er. Maar dat geeft geen zin.

') Opzettelijk werden deze hoofdstukken vertaald. In 't Nederlandsch valt het betrekkelijk gemakkelijk de lacunes, door 't water veroorzaakt, aan te vullen; in middeleeuwsch latijn gaat dat moeielijker. De gedeelten tusschen [ ] geplaatst zijn onleesbaar.

3) Ook hier weer de aanhef van 't gelijknamige hoofdstuk uit de Consuetudines

veteres van St. Victor te Parijs.