is toegevoegd aan je favorieten.

Middeleeuwsche bibliotheken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sint-Jansdal bij Harderwijk — waaruit zij na jaren arbeids een volgens hun inzichten juisten en betrouwbaren tekst samenstelden. En, zooals zy met den bijbel gedaan hadden, deden zij later ook met de werken der voornaamste kerkvaders. ')

Johannes Schutken, die in 't klooster verbleef van 1387 tot 142-ï was een goed afschrijver, die verscheidene zangboeken, antiplionaria, lectionaria, missalen en gradualen in fractuur of textuurschrift bewerkte, maar ze bovendien met kunstvaardige hand van muzieknoten voorzag. Tevens vertaalde hij verschillende kerkboeken voor de leeken in het Dietsch, en schreef ze eigenhandig in rondschrift' op perkament of francijn: vandaar misschien dat hij aangesteld werd als bibliothecaris over de Dietsche boeken (librarius librorum teutonicorinn), welke hij aan eenigszins ontwikkelde leeken uitleende. -') Naast hem heeft ook de meer bekende Hendrik Mande veel voor de Dietsche bibliotheek gedaan. \ roeger schrijver aan t hof van den graaf van Oostervant [scriptor jta/atij) kwam hij eerst in 1395 te Windesheim, waar hij. knap schilder als hjj was, vele kerkboeken kunstig verluchtte en van fraai geteekende initialen voorzag. Een veertiental werkjes in het Dietsch, waarvan hij zelf de auteur was, liet hjj na aan de boekerij om ze aan de fraters en anderen uit te leenen.3)

Nog dienen wij melding te maken van Arnold Marwick van Calcar, die in 't klooster vertoefde van 1392 tot 1434, een uitstekend corrector4); van Johannes Broekhuizen5), lleynier van Arnhem en Albert van Wynbergen "J die alle drie een aantal codices in textuurschrift op perkament vervaardigden; van Petrus van Gouda, sedert 1394 iu 't klooster, die zich tot in zyn ouderdom dag aan dag bezighield met de vervaardiging van nieuwe boeken in textuur- ol fractuurschrift — vooral Missalen en Gradualen — en niet ophield voor hy naar lichaam en geest zoo kindsch geworden was, dat de pen aan zijne hand ontviel ); van Anselmus Bleerinc van Breda ), door niemand overtroffen in fractuur- en notenschrift, de vervaardiger van het grootste missaal; van Willem Vornken °), prior van 1425 tot 1454, die vele boeken liet scliryven door de broeders, en een

') Ibid. p. 103—105. 5) Chronicon Windcsliem. p. 579, 5S0

:') Ibid. p. 456, 457. 4) Ibid. p. 305.

5) Ibid. p. 437. «) Ibid. p. 597. ') Ibid. p. 446. Ibid. p. 571- ") Ibid. p. 481.