is toegevoegd aan uw favorieten.

Middeleeuwsche bibliotheken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meeste tot nu toe besproken kloosterboekerijen slechts spaarzame restes bewaard, de bibliotheek van dit convent is grootendeels behouden in de Universiteits-Bibliotheek te Utrecht, zoodat wij in staat waren er een catalogus van te maken, die stellig niet \olledig is, maar toch een viy duidelijk beeld geeft van 't geen zij alzoo aan handschriften bevatte. Trouwens, volledigheid is ook bij dit klooster weer onmogelijk. Want Cornelis Block, een der laatste priors van dit klooster, teokent in zijne belangwekkende kroniek van dit convent aan, dat Joanues Passert, prior van St. Maria en de Twaalf Apostelen van 1422 tot 1430, in 1428, tengevolge van het interdict het klooster moest ruimen. Hij die gelegenheid had liij niet alleen een groot aantal kostbaarheden van 't convent verkocht of verpand, maar eens verpandde hij ook tegelijk zoon groote menigte boeken, dat hij daarvoor wel 200 Rynschgulden ontving. Den bijbel van 't klooster beleende hij tegen honderd nobelen, en toen later de broeders besloten hem niet in te lossen, ontvingen zij er van den geldschieter nog 100 Rijnschgulden bij. Ook de koorboeken, die uitstekend geschreven waren, verpandde hij aan 't nonnenklooster te Keulen, en ontving er een goeden prijs voor. 'j Toch schijnen niet alle oude boeken uit deze bibliotheek zoek geraakt te zijn: de Universiteits-boekerij te Utrecht bezit b.v. nog een Colledarins super Psalmos van Petrus de Harenthals, geschreven in l-'574 door H. Sloter, en de Sermones in CantieaCanticorum van Gilbertus Porretanus, geschreven door Henricus de Hattum in 1405, beide uit 't Regulierenklooster afkomstig.5) Doch vooral nadat dit convent zich in 1430 bij 't Windesheimsch kapittel aangesloten had, is men zich daar met ijver gaan toeleggen op de vermeerdering der boekei ij. Omstreeks 1440 toch werd in tkluo>tu opgenomen een zekere Gerardus Theodrici, van \\ien piioi block getuigt, dat hij was „vir mansuetus, pius et amabilis, taciturnus et humilis, cantator utilis, cellae chorique frequent ator sedulus et 111 omni scribendi genere instructus, quod plures ab eo conscripti testantur codices."3) Hij schreef n.1.: „tres Quinquagenas divi Augustini, item quinque vel sex libros chorales ac alia multa, quae

1) Zie Blocks kroniek in ilc Bijdragen en Mededeel, van het Hist. Gen. X\ I»

1895. p. 54. t .

-) No. 266 en 207 in den Catalogus Codicnm Mann Scriptoruro Bibl. Univ. Klieno-

Trajectinac (1887.) 3) Kloek*» Kroniek, t. a. p. p. 59.