is toegevoegd aan uw favorieten.

Middeleeuwsche bibliotheken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die orde in den catalogus. Meer zullen w\j er maar niet van zeggen.

Aan de inventarissen van verschillende boekerijen, in lateren tijd opgemaakt, kunnen wy natuurlek geen gegevens ontleenen betreffende de methode die de middeleeuwsche librarii volgden. Zij zijn trouwens in één woord chaotisch. En zoo zou de lezer misschien geneigd wezen onze vaderlandse!» armarii te beschouwen als de meest onmethodische en systeemlooze menschen ter wereld..-, konden wjj zijne aandacht niet vestigen op een catalogus van Nederlandschen oorsprong, waaruit een genoegzame mate van methode en praktischen zin spreekt om dit oordeel voorlooplg op te schorten. Het blad perkament, waarvan wij hiernevens eene eenigszins verkleinde reproductie gevenrberust op het Museum te Gouda, waar het tussclien andeie oude stukken geborgen is in eene portefeuille. ') Het is door een fraaie, vaste hand beschreven met titels van boeken, in verschillende rubrieken gerangschikt. Van drie afdeelingen zijn de opschriften bewaard gebleven: de rubriek N: Vocabulariac, de rubriek O: Exempla doctorum, en de rubriek V: Vitas (patrum). De gekleurde letters X, O, V bij don aanvang der afdeelingen geplaatst verwijzen waarschijnlijk naar verschillende lectrijnen in de librarie van een klooster, met dezelfde letters gemerkt. Is deze veronderstelling juist, dan telde deze boekerij minstens 21 puimten, gemerkt met de letters A—V. Maar dan ook is ons fragment slechts een klein gedeelte van den geheelen catalogus, die denkelijk op een \el peikament van bijzonder groote afmetingen - dat op eene plank bevestigd was — aan den muur heeft gehangen.2)

Ur l. A. Keeper te Gouda was zoo vriendelijk dit stuk onder mijne aandacht te brengen, waarvoor ik hem ook hier gaarne hartelijk dank zeg.

2) in oude biblotheken vond men vaak op elke lectrijn een lijstje aange rac i waarop de boeken vermeld stonden, welke men daarop kon vinden. (Zie de afbrei dir.fen op blz. 21, 23, 24). Eerst dachten wij in dit fragment iets dergelijks te moeten zien. Maar dat is niet wel mogelijk. Want er staat veel meer op don op een lectriin kan liggen. Mogelijk waren er lectrijnkasten: dan zouden de letters N. . V. naar verschillende schappen verwijzen. Maar ook dat schijnt ons met ijzon ci aannemelijk, want dan moeten er een vrij groot aantal-geweest zijn.Ook Bchy£ het ons verkeerd aan nog een anderen vorm van catalogi te denken die in t middel eeuwscl.e Frankrijk af en toe voorkwam. Daar overtrok men tamelijk groote plankjemet perkament, waarop dan de catalogus geschreven werd. Later werden zij met scharnieren of een dergelijk middel boeksgewijs aan elkaar bevestigd. De schryv der Vovage litteraire (I, p. 228) zagen er zoo een in t klooster Fleury, .tent, U

y a cinq ou si* eens ans. sur de grandes tablettes, qu on terme comme ....

V

Vgl. Gottlieb, S. 102, 103