is toegevoegd aan uw favorieten.

Middeleeuwsche bibliotheken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Leiden bewaard wordt '), terwijl tijdens Johannes Weent de gelieele „Philosophia naturalis" van Aristoteles door Gerard van Ockenberge te Parijs voor de Egmondsche abdij werd aangekocht.!)

't Karthuizer convent Nieuwlicht bij Utrecht bezat eveneens een vrij uitgebreide verzameling werken van dezen aard: Beda's „Liber de natura rerum' 3), Thomas Cantipratensis „Liber de natura rerumauctus ab auctore" 4), Marbodaeus „Carmen degemmarnm et lapidum preciosorum virtutïbiis" 3), Joannes de Sacrobosco,,, Tractatus de sphaeraGeo Purbachius, Theoricaplanetarum' etc. Bij de Regulieren te Utrecht treffen wij een „ Versus de signis coeleslibus, de mens/bus," etc. aan en een opstel „De eclipsi sol is anni 1366 cum III planetariorum iniaginibus. 7) Ook bezaten zy een „Physiologus," een soort van Bestiaris naar liet schijnt8) en vermoedelijk was er nog wei meer op dit gebied in hunne boekerij voorhanden.9) 't Kapittel van St. Maria bezat een „Liber de natura rerum" van Thomas van Cantimpré 10) terwijl de Sint Paulsabdij een handschrift rijk was, waarin Questeniones de physico auditu sive philosophia naturali" vervat waren benevens eenige astronomische verhandelingen van Joannes Lausanus en van Alphonsus, den bekenden koning van Castilië. n) B\j de nonnen van St. Margriet te Gouda treffen wij een „Liber de naturis XII animalium" aan, dat vermoedelyk wel van godsdienstigen aard zal geweest zijn, en een „Liber de naturis rerum" n) Een dergelijk werk met denzelfden titel bezat ook Philippus van Leyden. 13) "Waarschijnlijk waren 't beide handschriften van 't bekende werk van Thomas van Cantimpré, de hoofdbron van Maerlants Naturen Bloeme. Eindelijk ontmoeten wij in de kapittelbibliotheek Maria ten Hove Bartholomaeus de Glanvilla Anglicus, „De propietatibus rerum-' 14), dat ook aanwezig was in de Librye van de St. Walburg te Zutplien. 't Regulierenklooster te Frenswegen bezat een perkamenten codex bevattende Aristoteles

') Klcvn, blz. 165. ') Bij Ivleyn, blz 170.

3) Catal Utrecht, No. 73. ")" 710. 5) No 312. •) No. 723.

7) beide in No. 317. s; No. 711. 9) Misschien behoorde hun ook No. 722.

10) No. 709. ") No. 724. 1J) Zie de Bijlage, No. 76, 88. Het eerste werk zal wel geweest zijn: Tlieobaldi episc. Physiologus de naturis duodccim animalium waarvan de Koninkl. Bibl. eene uitgave bezit omstreeks 1488 bij Rich. Pattroet te Deventer verschenen; alsmede een andere van H. Quentell te Keulen van omstreeks 1494.

13) Zie zijn testamen, t. a. p. p. u) Zie de Bijlage,