is toegevoegd aan je favorieten.

Middeleeuwsche bibliotheken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„libri pliysicorum" en zijn „liber (le coelo et mundo," 't Kapittel te Naaldwijk „een boecin duutsch et vocatur bestiarius.'

Weinig wist men in de middeleeuwen van de geneeskunde; wat men dan ook op dat gebied in onze oudere kloosterboekeryen vindt, geeft niet den indruk, dat men er veel werk van maakte. Onder abt Stephanus (1057—L105) verkreeg de Egmondsche abdij Oribasius commentaar op de Apliorisraen van Hippocrates '), een werk, dat m dien tyd meer voorkomt. In denzelfden band schijnt echter een ander werk o-ezeten te hebben, in 't Inditium aangeduid met de woorden: ram alia medicinalj depictoDr. Kleyn verdiept zich in gissingen wat of daarmede bedoeld kan zyn en vond geen aannemelijke verklaring, ofschoon deze wel te geven is. De vervaardiger van den catalogus heeft blijkbaar willen zeggen, dat er indien band nog een ander geneeskundig werk voorkwam met afbeeldingen. Wanneer wij andere, ongeveer gelijktijdige catalogi opslaan vinden wij in de boekerij van 't Benedictijner klooster Elno of St. Amand een „cirurgia mm imaqinibus depictis" % Blijkbaar was het een kleiner werk dat daar, en ook te Durhatn, bij een grooter was ingebonden ;1). Wie de schrijver waarschijnlijk was blijkt ons uit de lijst der boeken, die Mr. Heribertus Medicus in de twaalfde eeuw aan 't klooster te Durham schon , daarop komt n.1. voor een „liber cirurgiae magistri Rogeri Salernitam ) Onder abt Walter gaf de priester Symon een boek aan de kloosterbibliotheek, waarin eene verhandeling „de medicina' voorkwam, J) Doch daarbij blijft het. Buitendien is er nog een Nederlandsch liane schrift uit de vijftiende eeuw bekend, dat eenmaal in de Egmondsche abdn thuis behoorde, en misschien onder deze rubriek kan gebracht worden ,Tboec van d zonne te maken, dat Avicenna ghetogen heeft uit enen van Aristoteles boeken die men in latine heet

Liber clavis sapiencie majoris," etc ")

De Utrechtsche Karthuizers bezaten Gariopontus' „Passionarius sive ad totius corporis aegritudines remediorum 11 VIL" 7) en een verzamelwerk, waarin verschillende medische en astronomische tractaten bijeengebracht waren.8) Beide waren afkomstig van een der-

i) Kleyn, blz. 146. =) Becker, 114 No. 00. °) Bcckcr. 117, No. 385.

l\ Bi„kde Bibl.' v!°d. Maatscli. derNederi. Lettcrk. No. 953. 7) Catal. Utrecht No. 68,.

8} No. 688.