is toegevoegd aan je favorieten.

Middeleeuwsche bibliotheken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door Moll twee malen, met eene uitstekende commentaar, in 't licht gegeven. ') In de boekenkast van dat convent stond de Historie van Griseldis, die van Coninck Alexander, 't boek van den Bracmannen (Brahmanen), van den wijzen philosoof Sydrach, Tondalus Hellevaart, 't gedicht van Mellibeus ende Prudencia — mogelijk van Boendale —, de geschiedenis van Maria van Ogines (Oignies in Brabant); twee boeken van Onser Vrouwen miraculen; 't Cancelierboek om wel te biechten; „dat bye boec"; „dat coninx sum" t — waarvan twee exemplaren voorhanden waren — en Heynrycx (lees: Arnold of Arent) Bosman — de ook by de Karthuizers te Utrecht aanwezige spookgeschiedenis.2) Ook in den stellig wel drie eeuwen later (1795) vervaardigden Catalogus van 't St. Agnesklooster te Maeseyck staan nog enkele werken van dit soort vermeld: Xo. 8 „Onze Lieve Vrouwe boek ', dat vermoedelyk Marialegenden bevatte; No. 10 „Het Cancelierboek om wel te biechten" ; No. 29 „Tondalusboek en van Patritius vagevuur" 3)

Wilden wij ook in beschouwingen treden over kloosters, waarvan geen catalogi bekend, doch wel enkele boeken bewaard zyn, wij zouden nog veel van dien aard kunnen mededeelen. Doch waartoe zou 't dienen? Meestal zouden wy weer dezelfde titels te hooren krygen, want in denzelfden tyd kan er niet zooveel verschil geweest zyn tusschen de vrouwenkloosters onderling. En wy mogen 't er wel voor houden, dat voor een groot deel boeken als de bovengenoemde, Heiligenlevens, Getijdeboeken, enz. bedoeld zyn, waar ons, zooals aan het eind van den inventaris van Adamanshuis te Zutphen, wordt medegedeeld, dat er, behalve de gedrukte zware folianten, nog „110 stucken, soo grooten als cleyneren ' waren, „waervan die tyttel nyet wael te vynden" was. *)

') In de Verslapten der Koninklijke Akad. Amst. 1857 en (verbeterd) in 't Kerkhistorisch Archief IV, 1866, blz. 209 vlgd. s) Men vindt deze boekjes achtereenvolgens besproken in de zevende afdeeling van Prof. Moll's verhandeling.

3) Zie Catal. Maastricht, I, blz. XIV Wie dezen catalogus vergelijkt met de boeken zelve, die op de Koninklijke Bibliotheek bewaard worden, komt tot 't resultaat, dat van vele de inhoud slechts zeer onvoldoende is aangegeven Er staat meestal veel meer in dan men, op den catalogus afgaande, zou verwachten En waar deze catalogus eene groote mate van gelijkenis heeft met dien van 't St Barbaraklooster, mogen wij daaruit wel besluit trekken, dat wij ook de boekerij van 't laatstgenoemde convent waarschijnlijk nog niet voor de helft kennen.

4) Enkele dier Hss. bleven bewaard. Een leven van Jesus in 't Nederlandse!], uit Adamanshnis afkomstig, berust in de Univers. Bibl. te Amsterdam, collectie Moll Xo. 12. Een band met Heiligenlevens bevindt zich als No. 272 onder de Hss. van de Maatschappij der Nederl. Letterkunde te Leiden.

13»