is toegevoegd aan je favorieten.

Middeleeuwsche bibliotheken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vier of meer deelen bestaande. Welnu, deze zjjn niet gekocht voor die Librye. waarvan in 1561 de eerste steen gelegd werd, doch waren toen reeds in de kapittelboekerij aanwezig. ') En waar men toen. evenals in onzen tijd, wel de meeste boeken zal gekocht hebben koi t nadat zij van de pers kwamen, ligt het voor de hand aan te nemen, dat de meeste voor het jaar 1501 zijn aangeschaft.

De meeste, niet alle. Want van sommige weten wij, dat zij eerst een twintigtal jaren na de uitgave door erflating het eigendom der kapittelboekerij geworden zijn. Omstreeks het jaar 1500 toch schijnt te Zutphen een man van beteekenis overleden te zijn, die een groot dee], misschien wel zijn geheelen boekenschat aan do kapittelboekerij vermaakt heeft. Het was burgemeester Henricus Kreynck, die van 1-153 af tot 1495 toe bijna voortdurend lid geweest is van de Zutphensche vroedschap. Op het perkamenten schutblad van een zwaren foliant, inhoudende Justinianus Codex (de tortis), gedrukt door Petrus Schoiffer de Gernsheym te Mainz in het jaar 1475, leest men het volgende opschrift, misschien wel door Krenck zeiven gesteld:

.,Isti lïbri subsequentes et subscripti Dommis de Capituto et Vicariis ecclesiae Sanctae Walburgae Zatphaniensis a venerabili et spectabili viro burghimagistro viz. Henrico Kreynck in remedium animarum eius et suorum amicorum legati et donati sunt hac conditione et lege qaoddebeant locari et ordinari decenter in liberaria

supradictae ecclesiae. Ita quod non debeat aliquis dari, trahi

aut aliquo modo contractari extra liberariam supradictam.

Daarop volgen dan in korte aanduidingen de titels van acht machtige folianten, omvattend het geheele Romeinsche recht, alsmede de werken van eenige commentatoren. Vijf of zes van die boeken zijn waarschijnlijk nog op heden aanwezig,a) sommige met fraaie initialen verlucht, alle nog in den oorspronkelijken band.

Eene tweede collectie boeken door Arnold van Herwarden, doctor in de rechten en kanunnik bij de St. Walburgskerk aan de

') Dit bleek mij bij het excerpeeren der rekeningen

Daar Kieinck waarschijnlijk in 1490 overleden is, heeft men hier het bewijs, dat

het Kapittel vóór dien tijd eene boekerij bezat.

3) De nummers 162, 164, 170, 172, 175, 178 van den Catalogus. Met algel.ee le zekerheid kan ik hier niet spreken, omdat alleen in het aangehaalde werk vermeld staat, dat het van Ivreinck afkomstig is. De opgegeven titejs zijn niet van jaartallen vergezeld, en de Librye bezit van enkele twee of zelfs drie verschillende uitgaven.