is toegevoegd aan je favorieten.

Middeleeuwsche bibliotheken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dubbele lessenaars, waarvan een enkele voor minstens achttien a twintig deelen ruimte biedt. Dat heeft ook onze ijverige kerkmeester begrepen, die tevens inzag dat het wenscheljjk was de Librye zooveel mogelijk te brengen op de hoogte van zijn tijd. Was er dus gedurende de latere jaren van Slindewater's leven voortdurend gespaard, zoodat er onder de rubriek „Ornamenten, Sieraden etc." in de kerkerekeningen niets te vermelden viel, van het jaar 1561 werd dat anders. Zoowel onder de genoemde rubriek als onder andere hoofden wordt voortaan telkens van 't aankoopen of binden van boeken gewag gemaakt, en waar dit geschiedt, vergeet Berner hoogst zelden een gedeelte van den titel aan te halen, zoodat men, met behulp van den ( catalogus, de meeste boeken nog identificeeren kan. Uit de lange reeks van aanteekeningen, welke wij met betrekking tot dit onderwerp uit de kerkerekeningen maakten, wenschen wij eenige staaltjes in extenso mede te deelen, om eenig inzicht te geven van Berner's wijze van doen, om vervolgens korteltfk samen te vatten hetgeen uit de overige

posten te leeren valt.

(1561) Op S. Ceciliedag gekoyft in bywesen heer Jorien onse

Cappelain een deel ongebonden boitke als nementlick Opera Cyrilli, Tertulliani, Divi Justini martyris ende Irenaei, met een boicksken Abdiae Episcopi de historia certaminis Apostolici tesamen voir vyf gl. en 4 st. br. die men noch sall laten binden. (Rek. H. B. blz. 78).

(1562) Op dynsdach na mytfasten gekoyft Opera di\i (>iegorij paepe en Opera divi Bernardi Clarevallensis dair ick voir betailt heb 6 stat gulden ende 19ls st. bra. (Rek. H. B, blz. 126 veiso).

(1565) Gekoyft 23 volumina van den witten monick, die soe\en van Hugo die Cardinael en die andere ses volumina van diverse autoren, tsamen myt die wynkoip 7 gl. ende 20 st. br. (Rek. H. B. blz. 35).

Uit deze weinige posten zou men reeds kunnen afleiden dat Berner hoofdzakelijk boeken van theologischen aard aankocht, en de lange l(jst van dergelijke plaatsen bevestigt, dat slechts zelden werken betreffende andere takken van wetenschap aangeschaft werden. De kerkvaders, de beroemde schrijvers der middeleeuwen als b.v. Dionysius Carthusianus, de goed katholieke „autoren" van zijn eigen tijd, ziedaar

wat Berner in de eerste plaats noodig oordeelde.

Ofschoon hij lang niet altijd opteekent van wie hij de boeken kocht, zou men uit de plaatsen, waar hij dit wel doet, mogen besluiten,