is toegevoegd aan je favorieten.

Middeleeuwsche bibliotheken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werd. Zooals wij boven reeds zagen bezaten beide kloosters eene bibliotheek van vrij groote afmetingen : naar liet schijnt is van beider boekenschat t een en ander gered en bewaard gebleven in de Librye. Wat het Predikheeren- of „Broederen" klooster aangaat '• de Zutphensche boekerij bezit eene uitgave der werken van Joannes Chrysostomus, in 1546 te Parijs verschenen. Op het schutblad van het eerste deel nu vindt men deze merkwaardige inscriptie. „Comparcivit sibi liaec Z)(ivi) Joannis Clirisostomi opera fr(atciV Joannes Wuestynck, Daventriensis, apud praeilicatores Sutphaniae dominicanen» religionem professus. Salutem parentum quorum favore ea emit petit omnium orationibus commendatam, qui libri /lis xisuri sint. Lovanij anno Dat er nog meer boeken

uit de bedoelde bibliotheek afkomstig in de Librye bewaard worden, is wel waarschijnlijk, ofschoon wjj er geene bewijzen voor vonden. Dat verscheidene boeken, ook aldaar bewaard, uit de boekerij van het klooster (ialileën afkomstig zijn, blijkt uit verschillende gegevens. Reeds in 1574 teekende Van Thyll in de rekeningen aan: „Den Priester en den Meister int gasthuys gesant op karsavent, dat sie charta mundi die in de lyberye hanckt, gepapt (geplakt) ende vermaeckt hadden, welcke kart die Rentmeester int nieuwe gasthuys my gedaen heeft, want die eertits, eer Galileën destrueert was in t kloester plach te hangen... 7 st"1)

Dan bezit de Librye een exemplaar van .Jacobus Faber Stapulensis, Commentarii in Epistolas Petri et Pauli (Parisiis 1512) dat op het schutblad de inscriptie draagt: „lïber Jacobi Fabriquilegav.it fratres de observantia apud ZutplianiamMen meene echter niet. dat het de beroemde Lefèvre d'Etaples, Doctor der Sorbonne, zelf was, die dit boek aan de Zutphensche Observanten vermaakte.... want de man, die dezen regel schreef zal wel niemand anders zijn dan de Deventer schoolmeester .Jacobus Faber, geboren in 1472, die leeraar werd van de tweede klasse der fraterschool aldaar, en verschillende boeken van zijn beroemden Parijschen naamgenoot ten geschenke kreeg, waarvan hij er meerdere aan de bibliotheek van het Fraterhuis schonk.2) Dat hij met het Observanten klooster

*) Rek. D. v. Th. 1574. blz. 199 verso. *) Zie J. C. van Slee's Inleiding op den Catalogus van de Athenaeurn-Bibliotheek te Deventer, eerste deel, 1896, blz XII.