is toegevoegd aan je favorieten.

Middeleeuwsche bibliotheken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

z\jne waardigheid niet geheel als eene sinecure beschouwd. In eene rekening van het jaar 1634 vonden wij ten minste dat voor hom gekocht waren 5 boek papier om „de registers" — waarschijnlijk een nieuwen catalogus — „van de biblioteecq op te schriven." Die registers bleven echter niet bewaard.

In Rector Biber s tjjd heeft het de Librye niet aan belangstelling ontbroken. De toenmalige predikanten van Zutphen, Gellius de Bouma, Sebastianus Damman en vooral A\ illem Baudartius waren allen mannen met wetenschappelpen zin, ofschoon alleen Baudartius zich eenigszins naam gemaakt heeft door zijne talrijke historische geschriften en zijne deelneming aan de overzetting van den Statenbijbel. ') 't Kon niet missen of zulke mannen moesten inzien, dat ook eene betrekkelijk kleine bibliotheek als de Librye hun van groot nut kon zijn, mits zü eenigermate gehouden werd op de hoogte van den tijd. En daarvoor hebben zy hun best gedaan. Op hun aandrijven werden waarschijnlijk volledige uitgaven der werken van Luther, Calvijn en Zwingli aangekocht ; door hun toedoen verkreeg de Librye standaardwerken op het gebied der kerkgeschiedenis, als de Annales ecclesiastici van Baronius en Bzovius, van Salianus en Torniellus; op hun voorstel \etmoedelijk ook de werken van Rodolphus Hospinianus, Bigne's Bibliotheca veterum patrum, en de geschiedboeken van Van Meteren en Bor. ') Daar echter het kerkbestuur in dezen tijd niet meer bij machte was den aankoop van dergelijke kostbare uitgaven alleen te betalen, drongen zij ook bij de vroedschap aan op steun. „Op propositie der Predikanten", werd dan ook den 21en November 1632 „geresolveert tot incoop van nog eenige boeken, waertoe jaerlijks uyt de levendige vicarien en incomsten der kloosteren enige penningen zullen geëmployeert en van de Gedeputeerde Staaten en kerkmeesters eene goede bylage verzocht worden."

Nu de Magistraat zich geldelijke opofferingen voor de bibliotheek getroostte, meende zij zeker ook een woordje te mogen meespreken over het bestuur van die inrichting. Den 23steu Januari 1633 werd ten minste „een nieuwe ordonnantie tot conservatie der bibliotheecq

') Zie over liem: A. C. J. van der Kemp's rtikel in 't Archief voor Nederl. Kerkgeschiedenis deel VII blz. 225—277. 's Gruvenhage 1899.

*) In de Geliass. pakketten over de jaren 1631, 1632, 1635, 1636 vindt men «luitanties voor enkele der bovengenoemde boeken, soms door Gellins de Bouma of Seb. Damman onderteekend.