is toegevoegd aan uw favorieten.

Middeleeuwsche bibliotheken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OEGSTGEEST.

Klooster Mariënpoel voor Reguliere Kanonikessen,

onder het Kapittel van Sion.

Dit isset dat wi ontfanghen hebben van deghenen die ghestorven sijn van deser tijt voert doe men screef MCCCC ende XX.

Item iacob aerntsoen gaf ons in testament II stucken van d'ewigher vvijsheit, sunte pouvvels epistolen, een conincs summa, een profeet in pappier

gescreven ende die epistel van eemsteijn mit die miserere niitter glosen

daes karreboem... heeft ons ghegeven sinte augustjjns hantboec ende een besloten pappieren boec mit veel goeder leer.

ttem wobbe van boemel die mit ons plach te woenen. si gaf ons bi horen leven een goet ewangeliboec ende een profeet in hout gebonden

Int iaer ons heren MCCCC ende XXVIII opten XXsten dach in die maent, doe quamen onse susteren eerst te leyden ende dit sint die aelmissen ende weldaden die wi sint ontfanghen hebben:

Item Jan sijn dochter die een besloten suster tot warmond was, III bargoensche scilde ende een goet boec in parkament ghescreven mit veel goeder leringhe in testament.

Item van Katrijn heijnen beghijn tot sunte peters te leyden een

latijnsche souter.

Item mijn oude vrou van egmont een latijnsche souter mit een deel walsches after in ende een deel oratien ende ander getiden

Item cornelis die bi onsen susteren plach te woenen ende node van ons sceide, hebben wi of ontfanghen hoer getideboec dat omtrent IIII scilde belopet.

Item duve onse moeder starf int iaer ons heren MCCCC ende LI; si besprac ons in testament dat boec van ons heren leven, dat si dede scrinen; si gaf daervoer ses scilde ende III gulden

Item here ian gheritsz. pastoer van leyderdorp besprac ons achte boeken in die lyberi.

Item comen ian van catwijc besprac ons drie boeken cantica richardus, dat pater noster boec in hout ghebonden, een biechtboec sonder hout. het was suster lijsbet pouwels neve.

Item int jaer XV c twe ende dertich ontvanghen van die eerwairghe

•lacob pietersz asselens alias (tollenair) hier by ons begraven twe

clejjne missalen ende noch een leggher int choer legghende.

Uit: „Dit ist memorieboec (van S. Marye te poel buyten Leyden)" Handschrift in 4° op perkament, bewaard op 't stedeljjk archief te Leiden als No. 17. d. 2. De aangehaalde plaatsen zijn te vinden op fol. 2, 3, 4,