is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven en de werken van Gerrit Dou beschouwd in verband met het schildersleven van zijn tijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Rubens, Coninxloo, Esaias van de Velde, Savry, Seb. Vranx, terwijl ook de moderne Leidenaars vertegenwoordigd waren door Percellis en B a i 11 y. Door laatstgenoemde had Overbeeck bovendien nog zijn portret en dat van zijn vrouw laten teekenen met de pen, iets waarin B a i 11 y bijzonder uitmuntte. Hij was in 1623 begonnen, „eenige persoonen in het cleyn mette „penne ende daer naer met een fiju pinceeltgen seer curieus „ende suyver te maecken, de welcke by de const-lief-heb„bers met grooten lust ende aengenaemheyt gesien werden" ').

Niet minder belangrijk was de kleine collectie van den rector der Triviale School, ïheodorus Screvelius. Deze was vroeger rector in Haarlem geweest en had daar zijne meeste schilderijen gekocht, stukken van Rubens, Bloem aert, Coninxloo, Blokland enz. Bovendien had hij zich en zijn wederhelft door V erspronck laten portretteeren, en zichzelf een tweeden keer door Frans Hals laten schilderen, terwijl hij nog een derde portret van zichzelf, door een ander Haarlemsch schilder, bezat. Voorts sierden portretten van Heemskerck, Ketel, en ook een van B a i 11 y de vertrekken van zijn huis. Men ziet, het is wederom B a i 11 y , dien we ook hier vertegenwoordigd vinden.

Slechts één portret vermeldt Buchel (in 1622) bij den advocaat Backer, doch zonder den naam van den schilder te noemen. Deze heer bezat, zoover we weten, geen enkel Leidsch stuk: Rubens, Frans Flo r is, Mabuse, Titiaan, Es. van de Velde, Savry, Key, ziedaar de namen der voornaamste schilders, van welke hij werken bezat. En evenmin vinden we de jongere Leide-

1) Orlers, blz. 372.