is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven en de werken van Gerrit Dou beschouwd in verband met het schildersleven van zijn tijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWEEDE HOOFDSTUK.

Dou's levensloop 11a 1631. Zijne beroemdheid.

Toen op den achttienden October van het jaar zestienhonderdeenenveertig de Leidsche schilders waren bijeengekomen ter viering van den St. Lucasdag, een dag, dien ze gewoon waren, „met slampampen en onaerdig brassen" door te brengen, werden ze misschien minder aangenaam verrast door eene redevoering, welke Philips Angel, de latere hofschilder van den Shah van Perzië, voor hen hield ').

Na in eene korte inleiding te hebben betoogd, dat „de „Schilder-konst veel profijtelicker en nutter tot lichaems „onderhoudinghe is dan eenighe andere konste", toonde hij met eenige voorbeelden aan, hoe hoog „Groote Geesten" in verschillende tijden en landen werden geacht, hoe ruim zij meestal werden beloond. „En (zoo vervolgde hij), om niet „te verde te gaen, bljjvenwe in ons Yaderlandt, selfs bin„nen onse Wallen, alwaer wij konnen vinden die nette

1) Philips Angel's Lof der Schilder-konst. Tot Leyden Ghedruckt by Willem Christiaens, woonende by de Academie. Anno lf>42. Zie over dit zeldzame boekje en over A n g e 1' s levensgeschiedenis: O. H. VI 113 vlgg.