is toegevoegd aan je favorieten.

Het leven en de werken van Gerrit Dou beschouwd in verband met het schildersleven van zijn tijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

noch het andere iets te wenschen over. Veeleer was het zijne overdreven zorgvuldigheid, ook bij het portretschilderen, die de bestellingen hoe langer hoe minder deed worden.

Wanneer Sandrart vertelt, hoe D o u de familie Spiering schilderde, kan hij niet nalaten op te merken, dat de vrouw van dien resident vijf dagen heeft moeten poseeren alleen voor het onderschilderen van éen hand en dat de familie hem zeide, dat ze langer gezeten hadden voor het kleine schilderij van D o u dan voor het groote portretstuk, dat Sandrart voor hen in drie weken maakte.

Dus meer dan drie weken geduld vergde D o u van zijne modellen! Is het wonder, dat men liever naar iemand anders ging, tenzjj men bijzonder gesteld was op uiterst fijn werk ? Sandrart zegt dan ook: „Durch solche Langsamkeit be„nahme er den Leuten zu Bitzen allen Lust, so dasz sie „ihre sonst liebliche Physiognomie verstellet und aus Ueber„drusz ganz geandert, wodurch dann seine Contrafate auch „verdrieszlich, schwermütig und unfreundlich worden" ').

Dat dit werkelijk het geval was, blijkt maar al te duidelijk uit het mansportret in het Rijksmuseum (M. 146) en het is jammer, dat de heer, wiens door het lange stilzitten suf kijkend gezicht D o u in 1646 nauwkeurig heeft nageschilderd, ons geen bericht heeft nagelaten, hoe vele uren hij op het atelier van dien schilder (want daar is het vervaardigd) heeft doorgebracht. En toch schijnt Do u's groote naam nog eenigen er toe gebracht te hebben, hun gezicht althans door hem te laten vereeuwigen, doordien ze hem in een door een ander vervaardigd schilderij de koppen lieten maken 2).

1) Teutsche Akademie II 321.

2) Een voorbeeld is een aan A. v. Ostade toegeschreven stuk in de collectie Wesendonck te Berlijn (catal. A, n". 223), waarop Do» de koppen van twee personen schilderde.

4