is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven en de werken van Gerrit Dou beschouwd in verband met het schildersleven van zijn tijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schilderde. Vrij zeker mag men dus veronderstellen, dat hij daar zijn atelier had en er ook woonde. S an d r art's mededeeling '), dat Dou's atelier op het Noorden lag aan eene gracht, versterkt ons in die veronderstelling, die door de geschreven bronnen niet wordt tegengesproken. Deze toch vermelden, dat D o u in het bon „Noortrapenburg" woonde 2), dat het Galgewater mede bevatte en dus niet (gelijk men zou kunnen mecnen) in een der huizen, die hij aan het Kortrapenburg bezat3), daar dit tot het bon „Gasthuysvierendeel" behoorde.

Uit dit alles blijkt, dat D o u woonde op het Galgewater, ongeveer daar, waar thans perceel n°. 3 staat, en dat hij daar tevens zijn atelier had. Dat de conclusie, dat hij in de jaren 1652, '54, '63 en '67 in dat atelier schilderde, voor de kennis van zijn leven belangrijk is, zal beneden blijken.

Yalt aan Dou's beroemdheid omstreeks 1641 niet te twijfelen, ook omstreeks 1660 werd hij nog tot de grootste Hollandsche schilders gerekend.

Indien men hier wederom zijne vermaardheid wilde toetsen aan hetgeen schilders van hem dachten, men zou dan slechts de namen behoeven op te sommen van de talrijke leerlingen, die hij juist in die dagen had. Daar deze echter beneden vanzelf ter sprake komen, kunnen ze hier achterwege blijven. Ook zullen wij niet stilstaan bij de lofdichten, onzen schil-

1) „Sein Mahlzimmer ware grosz gegen Norden, hohen Lieehts, und auf das stille Wasser des Grabens gesetzet." II 321. — De huizen aan het Galgewater staan met den voorgevel naar het Noorden.

2) Cohier v. h. Familiegeld folio 44 v. Leidsch archief.

3) Vgl. Bijlage III. — Wisten we waar de „brouwerij van den Hamer", waar Dou tegenover woonde, geslaan heeft, dan zouden we reeds uit het adres der op blz. 62 en 63 vermelde brieven van Gecomin. Raden zijne woonplaats kunnen opmaken.