is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven en de werken van Gerrit Dou beschouwd in verband met het schildersleven van zijn tijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wel is de verfransching van zijn voornaam „Gernt" tot „Gerard", tijdens zijn leven reeds gewoon, daaraan toe te schrijven. Uit het feit, dat hij in 1648 bij de oprichting van het St. Lucasgild tot vaandrig werd benoemd '), blijkt dat hij ook onder de schilders tot de „heeren" behoorde. Zijne zelfportretten toonen dat duidelijker dan woorden of overlevering. Yan den jongen, die Rembrandt's lessen volgde (M. 114), was langzamerhand een man geworden, die eerst zijne vroolijkheid nog wat behield (gelijk vooral uit het vóór in dit boekje afgebeelde portret blijkt), maar die langzamerhand de deftigheid over zich begon te verkrijgen, welke een patriciër in die dagen paste. Keurig gekleed in een kostbaren mantel met bont bezet, een zijden vest en fluweelen hoozen, een kostbare muts op het hoofd en een stok met zilveren knop in de hand, in eene houding die de ware Hollandsche deftigheid verraadt, beeldde hij zichzelf in 1663 af (M. 397) en met blijkbare zelfvoldoening penseelde hij het: „Aet. 50"

achter zijne naamteekening.

Ook op zijn portret door Schalcken, na 1662 vervaardigd, maakt hij dezen indruk en men is onwillekeurig geneigd, zich in allerlei bespiegelingen te verdiepen omtrent de persoonlijkheid van den kunstenaar, wiens werk op de schilders van zijnen tijd zooveel invloed uitoefende -')■

Wat zijnen rijkdom betreft, deze was vrij groot. Reeds bij zijn vaders dood had hij een aardig kapitaal, voorname-

1) Obr. V 198. .

2) Ook van Tol maakte Dou's portret, dat echter verbrand is. Z.e over

Schalcken's en van T o I's portretten van D o u in Hoofdstuk IV. Andere portretten van Gerrit Don lijn: 1" een portret geelst door C Du sart (Zie O. H. X 11); 2" een portret, door een onbekende, op de vêrkooping Amst. 26 Febr. 1878; 3» een portret door een onbekende, dat volgens Waagen misschien ook niet Üou voorstelt. Het was bij den Hertog van Bedford op Woburn Abbey. Vgl. verder Moes' Iconographie op Dou.