is toegevoegd aan je favorieten.

Het leven en de werken van Gerrit Dou beschouwd in verband met het schildersleven van zijn tijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijk uit huizen bestaande, geërfd, en daarbij kwamen nog de aanzienlijke sommen, die hij met schilderen verdiende '). Dat hij een echte geldman was en het hem lang niet onverschillig kon zijn, waar zijn kapitaal na zijn dood zou blijven, blijkt hieruit, dat hij niet minder dan driemaal zijn testament gemaakt heeft2). Uit het laatste, zes weken vóór zijnen dood gemaakt, kan men zjjn rijkdom het duidelijkst zien. Hij bezat toen drie huizen naast elkander aan het Kortrapenburg en een kapitaal van f 15000, hetwelk zijne nicht Anthonia van Tol in vruchtgebruik kreeg, terwijl hij verder f 4500 aan verschillende personen en instellingen legateerde, waarvan f 500 aan het Catharijnengasthuis te Leiden.

Of hij toen reeds zijn einde voelde naderen ? Of hij ziekelijk was en lijdend? Niets daarvan is bekend: ook daarover, als over geheel het huiselijk leven van D o u zwijgen zoowel de bronnen als de overlevering. Zelfs over zijn dood en begrafenis ligt een sluier en slechts eene dorre aanteekening in de registers der St. Pieterskerk te Leiden doet ons den datum der laatste kennen. Op den negenden Februari 1675 vindt men onder de namen der begravenen ook dien van

„Mr Gerrit Douw, schilder."

1) Aan Monconys vroeg hij voor een stuk f 600. Dit komt ongeveer overeen met Sandrart's opgaven, die spreekt van f 600, 800, 1000 of meer.

2) 13 Aug. 1657; 23 Nov. 1669 ; 24 Dec. 1674. Zie Bijlage II en III.