is toegevoegd aan je favorieten.

Het leven en de werken van Gerrit Dou beschouwd in verband met het schildersleven van zijn tijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vooral echter kluchtstukken en lierbergstafereelen ]) waren zeer goed verkoopbaar, en ook die eigenaardige voorstellingen, waarop allerlei dieren, in de eerste plaats apen en katten, in verschillende bedrijven worden afgebeeld, eene richting waarin vooral T e n i e r s zoo uitmuntte. Uit de vele herhalingen waarin b. v. diens „Verleiding van den H. Antonius", voorkomt, uit de talrijke ,, Apenkeukens" enz. van hem en zijne navolgers blijkt reeds, dat zulke „drollighe" voorstellingen goed verkocht werden. En dat ze menig ander schilder, die zijne op de gewone wijze geschilderde stukken niet kwijt kon raken, op de gedachte brachten, eveneens in die richting te gaan werken, is het best te zien uit hetgeen de schilder-dichter Adriaen van de Venne in zijn „Belacchende Werelt" 2) vertelt, waar hij bij een gesprek over kunst op de Haagsche kermis een jongeling het volgende

laat zeggen:

„Lest een-mael, dit moetje hooren,

„Quara mijn juyst een bordt:i) te vooren,

„Tot een baas van schilder-kunst,

„Die wou locken koopers-gunst;

„Daaruyt dat een nieu versinnen „Aardigh sloop oock in nayn binnen.

„Wangt, dien Strijekers4) waarden geest „Hadt gebootst verscheyden Beest."

En dan laat hij de beschrijving volgen van een doorhem zelf gemaakt stuk, dat hij op de volgende bladzijde afbeeldt.

1) Bredius, Meisterwerke das Reichsmuseums in Amsterdam, blz.. 87.

2) A d r. van de Venne's Tafereel van de Belacchende Werelt .... 1635, blz. '231. Op blz. 233 is dit stuk, door A. v. d. Ven ne gegraveerd, afgebeeld.

3) Paneel.

4) Vleier.