is toegevoegd aan je favorieten.

Het leven en de werken van Gerrit Dou beschouwd in verband met het schildersleven van zijn tijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ders de penningen mogen verdienen ende alzoo haerl. famil in dezen zwaeren duren tijdt mogen versorgen, ende toe laeten dat zij remonstranten een gilde mogen opstellen.

Dit doende etc.

CoenraetSchilperoort, Aermout E 1-

sevier, Jan Adriaens,J. van Leeuwen,

v. Ad man1), Joris van Schooten, Joost

Dirx Grijp, Ad r iaën van Tetroede.

Hieruit blijkt duidelijk, hoe noodig het ^as den kunsthandel der burgers te beschermen. Dat de schilders deze bescherming, behalve in strenge bepalingen, ,n de eerste plaats ook meenden te zullen verkrijgen door het oprichten van een gild, is alleszins begrijpelijk en het is onvei aarbaar, waarom de Leidsche regeering dit laatste verzoek weigerde, terwijl ze aan het eerste dadelijk tegemoet kwam. _ Hoe het eigenlijk te Leiden met de schilders stond, is Biet recht duidelijk. Vóór de Hervorming zal er zeker oo in deze stad een St. Lucasgild hebben bestaan op grondslagen als b v het Goudsche en op de gewone wijze, als andere gilden, ingericht en bestuurd. Maar alle sporen daarvan zijn verdwenen en in het begin der zeventiende eeuw was er niet

eens meer de herinnering van over.

In andere steden bestonden toen de gilden nog, zonder dat echter hun hertaal voor de schilder, btjzonder veel voordeel opleverde, daar doorgaans alle mogelijke andere ambachten er bij waren opgenomen, zooals b. v. te Haarlem, Dellt en Dordrecht, waar in de eerate plaat» de glazenmaker, englasschrijvers, en verder beeldhouwers, houtsnijders tapijtwerkera drukkers enz. tot het St. lucasgilde behoorden. Al

1) Bedoeld is hier: A. de M a n.