is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven en de werken van Gerrit Dou beschouwd in verband met het schildersleven van zijn tijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

prijzen van werken van Dou, De Mieris's en, Yan der Werff en ook Metsu.

Westrheene heeft in zijn Jan Steen1) een opgave gegeven van de verhoudingen van prijzen onzer groote meesters omstreeks 1800, waaruit blijkt, dat voor Van der Werff het hoogst werd betaald, dan T e n i e r s, dan Metsu, vervolgens Frans van Mieris en Dou2). Rem brandt's werken (en hoe groote doeken waren dat dikwijls niet!) hadden slechts ongeveer twee derde van de waarde van D o u 's kleine stukken. En Yan Go yen? Het feit, dat in 1761 te Leiden een landschap van zijn hand voor één gulden werd verkocht, bewijst reeds genoeg3). Voor Jan Steen betaalde men meer, maar ook lang niet veel. Zijn bekende „Bruiloft van Cana" b. v., thans in de Galerie Arenberg te Brussel, gold in 1775 slechts 210 gulden 4), zijn zelfportret, thans te Amsterdam (n° 1364), in 1821 nog minder: honderd vijftig gulden. En voor een stuk van den Delftschen Vermeer gaf men niet meer dan 26 gulden in die dagen 5).

Italiaansche schilderijen gingen, al waren het copieën, altijd veel hooger dan Hollandsche, omdat ze reeds in de zeventiende eeuw zulk een groote waarde hadden. Maar laat men die buiten beschouwing, dan zijn het steeds de fijnschilders, Van der Werff vooraan, doch Dou niet veel

1) „Jan Steen" blz. 67.

2) Een verhouding van 36 tot 30 tot 24.

3) Verk. H. Bagh, Leiden 24 Aug. 1761.

4) Verk. Joh. Ghijs, Leiden 19 April 1775, aan Weynant Koning, vendumeester te Rotterdam.

5) Verk. H. v d. Vugt, Amst. 27 April 1745. „Een stuk met een heer en dame. 1 v. 1"2 d. X 1 *• 3 d. aan Quinkhart. — Er zijn nog massa's voorbeelden te geven, die buiten het bestek van dit boekje vallen. Zoo doet Wouwerman in 1742 f 32, Rembrandt f 3. (O. H. VI 122). Vgl. verder Obr. VII 189 en Obr. I 152.