is toegevoegd aan je favorieten.

Het leven en de werken van Gerrit Dou beschouwd in verband met het schildersleven van zijn tijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

minder, wier werken het hoogst betaald worden '). Een laatste voorbeeld moge dit nog aantoonen, en tevens de eigenaardige lotgevallen beschrijven van een van D o u's

meest bekende werken.

De Waterzuchtige Vrouw, welk stuk reeds boven 2) wegens de kwestie over den tijd van zijn vervaardiging werd besproken, is na 1665, toen het te Leiden tegenover het stadhuis was tentoongesteld, niet eerder aan te wijzen dan in de verzameling van prins Eugenius van Savoye. Deze had het ten geschenke ontvangen van den keurvorst van den Palts, Ivarel Filips, die het voor dertig duizend gulden, naar het heet, gekocht had. Het kostbare stuk, nog in ongeschonden staat, d. w. z. met de deur er nog vóór, hing op het Belvedère te Weenen, midden aan den zijwand van het „Bilderzimmer"3) en was een der sieraden der wijdvermaarde verzameling van den man, die niet alleen een groot veldheer, maar door zijn fijnen smaak en open oog voor het schoone ook een groot beschermer der beeldende kunsten was '). Na den dood van Eugenius (1736) ging het stuk met de andere schilderijen van het Belvedère naar Turijn, waar het tot 1799 bleef, toen Karei Emanuel de vierde het aan den Franschen generaal Clausel

1) + 1750 doet een kaarslicht van Schalcken8x4 duim f lOo; zelfportret van Frans van Mieris 8 X 4 duim f 105; vrouwtje die visch schrapt van Dou 12x9 duim ƒ 1000; P. Potter ƒ 15; Ruysdael f 6; hoogstens f 66 tot f 71, allerhoogst f 131, maar dit voor oen stuk, door B e r c h e m gestoffeerd. A. Cuyp's stukken kostten toen + ƒ30. O. H. U 276 vlgg.

2) Blz. 73. ,

3) Vgl. de gravure bij Dr. Th. von Frimmel, Kleine Galenestudien I, Lief. V blz. 41. - Over de lotgevallen van het schilderij zie bij denzelfde, Lief. II blz. 278, waar tevens de volledige literatuur is opgegeven.

4) Van Hollandsche schilders beschermde hij vooral Karei de M ooien Huchtenburg (Frimmel 1 Lief. V blz. 21).