is toegevoegd aan je favorieten.

Het leven en de werken van Gerrit Dou beschouwd in verband met het schildersleven van zijn tijd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mededeelingen van bekende kunsthistorici') controleeren en er nog menig schilderij, dat zich in den kunsthandel ut' een weinig bekende verzameling bevond, aan toevoegen, terwijl wederom andere stukken niet van Dou bleken te zyn.

Toch zal deze catalogus nog geenszins op volledigheid aanspraak kunnen maken en er zullen nog vele stukken in voorkomen, die niet door Dou geschilderd zijn. Vooral de opgaven, aan veilingscatalogi ontleend zijn niet altijd te vertrouwen.

De indeeling is ook niet geheel zooals ik wenschte, maar deze scheen mij zoo beter dan andere, waarmede ik proeven nam. Consequent te blijven was zeer moeilijk en zoo bevat ook deze catalogus een rubriek (nl. die van „musiceerende mannen en jongens, soldaten, spelers"), waarin allerlei stukken, die elders geen plaats konden vinden, zyn opgenomen.

Teneinde het overzicht te vergemakkelijken, zijn de stukken aldus te onderscheiden:

Voorafgegaan door een * en vet gedrukt beteekent: zeker -) van Dou, verblyfplaats bekend.

Vet gedrukt beteekent -.zeker van Dou, verblijf onbekend, of niet meer bestaande.

Voorafgegaan door een I en cursief gedrukt beteekent: niet zeker van Dou, verblijfplaats bekend.

-1) Vooral den H.H. Dr. A. Bredius, Dr. C. Hotstede de Groot, J. Ph. van der Keilen en E. W. Moes ben ik in dezen veel verplicht.

2) liet begrip zeker is rekbaar. Er zijn natuurlijk werken, wier geschiedenis, andere wier schilderwijze tot een bewijs voorde echtheid strekt. Zoo h. v. de „Waterzuchtige Vrouw", de „Jonge Moeder", de „Avondschool enz., en alle stukken, in het contract van 1665 (Bijlage IV) genoemd. Ook kan men aan de veilingsprijzen veel zien. Bij vele stukken echter blijlt het altijd min ol' meer een subjectief oordeel, of een stuk al of niet van een schilder is. Vooral van Dou kan men dit zeggen. In hoe menig^stuk van Schalcken kan hij niet ook geschilderd hebben, zoodat we dit stuk voor een Schalken houden ? En zou ook niet menige vroege Mieris, menige atelier-copie, waarin IJ o u een streekje hielp, op Do u's naam zijn gegaan reeds tijdens diens leven 1